Minskad övergödning

Syftet med detta etappmål är att tillförseln av kväve och fosfor till sjöar, vattendrag, kust och hav ska minskas så att övergödningen avtar.

Ämne: Övergödning   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2024

Detta innebär målet

Etappmålet innebär att till 2030 ska

  • stallgödsel i stadigt ökande grad tas tillvara på ett resurseffektivt sätt för att såväl förlusterna av kväve till luft och vatten som förlusterna av fosfor till vatten stadigt ska minska över tid
  • genom en årlig uppföljning säkerställas att tillförseln av kväve och fosfor till vatten över tid minskar i enlighet med Sveriges åtaganden i aktionsplanen för Östersjön, samt att dessa minskningsåtaganden uppnås inom uppsatta tidsramar
  • genom en årlig uppföljning säkerställs att tillförseln av ammoniak till luft minskar i enlighet med Sveriges åtaganden i takdirektivet samt att detta minskningsåtagande nås inom uppsatta tidsramar.

Etappmålet bidrar till att uppfylla flera av generationsmålets strecksatser och flera miljökvalitetsmål, särskilt Ingen övergödning, Hav i balans samt en levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag.

Etappmålet är ett led i Sveriges bidrag till och genomförande av mål och antaganden inom EU och internationellt, inklusive FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling och dess hållbarhetsmål.

Havs- och vattenmyndigheten ska i samverkan med Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket ansvara för uppföljning, utvärdering och rapportering av etappmålet.

Åtgärder som kan bidra till att nå målet

Den svenska strategiska planen inom jordbrukspolitiken för programperioden 2023–2027 godkändes av Europeiska kommissionen 2022 och ersätter landsbygdsprogrammet. En ny ersättning som tillkommit är precisionsjordbruk – planering. Ersättningen syftar bland annat till att gödslingen ska anpassas bättre grödans behov och därmed minska läckaget av näringsämnen.

Flera av Helcoms 199 åtgärder i aktionsplanen för Östersjön som Sverige har åtagit sig att genomföra är relevanta för etappmålet för minskad övergödning. De rör bland annat åtgärder inom avloppssektorn och inom jordbruket för förbättrad effektivitet i användningen av näringsämnen för att minska näringsämnesförlusterna. I aktionsplanen finns det också åtgärder som syftar till att minska övergödningen av Östersjön genom att stimulera till ökad giftfri återcirkulering av näringsämnen, bland annat genom ökad medvetenhet, kunskap och utveckling av affärsmodeller.

Nås etappmålet?

Etappmålet antogs i juni 2024 och har ännu inte följts upp.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 010-698 60 00

Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten