Asfaltsverk på träpellets

För bygg- och fastighetsföretaget NCC står asfaltsproduktionen för en betydande del av koncernens växthusgasutsläpp. Med en gradvis övergång till biobränslen i asfaltsverken har man lyckats kapa koldioxidutsläppen rejält vilket bidragit till att koncernen minskat utsläppen räknat i ton per omsatt krona med 35 procent mellan 2015 och 2018.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2019

NCC använder sig av två olika biobränslen för att tillverka asfaltsmassa i asfaltsverken. Dels tallbecksolja (TOP) och dels en egenutvecklad metod med träpellets. Metoderna kompletterar varandra då träpellets är en bättre investering för större verk medan TOP är mer lämpad för mindre.

Både träpellets och TOP är restprodukter från skogsindustrin och det har varit ett aktivt val från företaget att inte använda produkter och bränslen som kan användas som mat samt att undvika produkter som kan användas för fordonsbränsle. Syftet är att undvika etiska dilemman som förbättrad miljö kontra matbrist eller skövling av regnskog. Man vill stötta den lokala skogsindustrin och även korta transportavstånden för bränsleleveranserna.

En annan fördel med att använda träpellets som bränsle inom asfaltproduktion är att asfalt läggs under den snöfriaperioden av året och det gör att konsumtionen av träpellets inte sammanfaller med perioden då pellets används för uppvärmning av till exempel hushåll.

Effekter

Företagets egna livscykelanalyser visar att koldioxidutsläppen kan reduceras till ett minimum vid en övergång från traditionellt producerad asfalt till en träpellets- eller topproducerad asfaltmassa. Konverteringen till träpellets eller TOP har även en positiv effekt på miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning genom att emissioner av svaveldioxider är lägre vid förbränning av de här två biobränslena jämfört med vid förbränning av eldningsolja.

Erfarenheter

Idag används biobränslen vid 50 procent av NCC:s produktion av asfaltsmassa i Sverige men ambitionen är att nå 80 procent inom kort. En svårighet har varit att ta betalt för alla nedlagda kostnader i form av ett högre produktpris jämfört med konventionellt producerad asfalt. Tack vare Klimatklivet har man, trots den högre kostnaden, kunnat investera i att konvertera många asfaltverk från fossila till förnyelsebara bränslen.