Biokol är en framtidsprodukt

Det kommunägda återvinningsföretaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB i Helsingborg har fått stöd för att göra biokol av trädgårdsavfall. Det kommer att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som en ekonomiskt värdefull produkt skapas.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2024

Biokol framställs genom att organiskt material, som exempelvis trädgårdsrester, hettas upp vid syreunderskott genom en pyrolysprocess. Resultatet blir en energirik gas och en fast del, som är själva biokolen.

Den fasta biokolen förhindrar kol som bundits i biomassa, till exempel träd, att återgå till atmosfären i form av växthusgaser. Biokol har flera klimatnyttor och användningsområden. Värmen som genereras i processen kan tas tillvara av lokala energibolag och ersätta andra bränslen i fjärrvärmesystemet. Det är även möjligt att framställa pyrolysolja, som kan vidareförädlas till biodrivmedel.

− Biokol är genom sin struktur även ett utmärkt jordförbättringsmedel. Det är en produkt som minskar bevattningsbehoven och förbättrar odlingsförhållandena samtidigt som den renar dagvattnet från tungmetaller och andra oönskade ämnen, säger Olof Billebo, handläggare på Klimatklivet.

Foto: Lisa Wikstrand

Ny anläggning för produktion av biokol

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett av företagen som med stöd från Klimatklivet har investerat i en anläggning som tillverkar biokol. NSR tar emot cirka 20 000 ton park- och trädgårdsavfall varje år på sin anläggning i Helsingborg.

Den normala behandlingen av avfallet är att det krossas och siktas upp i en fin och en grov fraktion. Den fina fraktionen komposteras och ingår i produktion av olika jordkvaliteter. För den grövre fraktionen fanns tidigare ingen annan avsättning än som bränsle.

NSR ville lyfta hanteringen ett steg i ”avfallshierarkin” – från ”energiutvinning” till ”materialåtervinning”.

– Vi började tänka, och insåg att vi skulle kunna använda vårt avfall på ett bättre sätt. Produktion av biokol är ett mer effektivt nyttjande av biomassa än att elda upp den. Då får man bara värme. Med pyrolys får man fler nyttor, säger Eric Rönnols som är projektledare och miljökonsult på NSR.

Han fortsätter:

– Nu skapar vi ett lokalt kretslopp. Vi använder ris och grenar från stadens parker och trädgårdar och gör biokol som kan återföras till jorden här, som i sin tur kan göra Helsingborgs stad grönare. På sikt kan detta bli en vinst för kunderna som lämnar avfall. Med ett bra pris på biokolen kan mottagningsavgifterna kanske slopas. Det gör att kommunens invånare också kan ta del av vinsten, säger Eric Rönnols.

– Vi började tänka, och insåg att vi skulle kunna använda vårt avfall på ett bättre sätt. Produktion av biokol är ett mer effektivt nyttjande av biomassa än att elda upp den.
Eric Rönnols
Eric Rönnols på NSR beskriver det som att de skapat ett lokalt kretslopp. Ris och grenar från stadens parker och trädgårdar blir biokol, som i sin tur kan göra Helsingborgs stad grönare. Foto: Lisa Wikstrand

Ökad användning av biokol

Användningen av biokol ökar och det finns en stor efterfrågan. Just nu importerar Sverige biokol.

– Om vi i Sverige skulle kunna bli självförsörjande skulle det vara en stor vinst. Den klimatmässiga vinningen är givetvis viktigare än den ekonomiska, men NSR kommer också att kunna ta bra betalt för produkten, säger Eric Rönnols.

Producerad biokol kan nyttjas på flera olika sätt. Eric Rönnols nämner många möjliga sätt att använda det i framtiden. Ett intressant område är cementindustrin, där det förs diskussioner om att blanda in biokol i betong för att skapa ett klimatneutralt byggnadsmaterial. I djuruppfödning kan man använda man biokol i foder för idisslande djur, vilket kan göra att korna släpper ut mindre metangaser. Biokol och biogasproduktion är också en bra kombination. Genom att tillföra biokol i restprodukten från biogasproduktion utvinns en gödsel som binder näring mer effektivt.

− På NSR använder vi idag trädgårdsavfall för att göra biokol men det finns många andra råvaror vi vill testa, bland annat avloppsslam. Därför skapar vi nu också ett forskningslab för biokol på NSR. Det här är en uppåtgående bransch där det händer jättemycket. Biokol är en framtidsprodukt!

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Åtgärd: Anläggning för produktion av biokol från park- och trädgårdsavfall.

Beviljat stöd: 12,5 miljoner kronor

Storlek på investering: 41 miljoner kronor (ursprunglig budget 25 miljoner kronor)

Förväntad utsläppsminskning: 3 500 ton CO2 per år. Beräknad produktion biokol 1 400 ton/år och pyrolysgas (2,3 MW), som dels utnyttjas i processen, dels levereras till fjärrvärmenätet. Råvara för produktionen är cirka 7 000 ton park- och trädgårdsavfall per år. Verkliga produktionssiffror saknas ännu.