Blommande skjutfält i Villingsberg

Många artrika gräsmarker, som är viktiga för bland annat sällsynta växter och pollinerande insekter, hotas av igenväxning. Ett samarbete mellan Sveaskog, Fortifikationsverket och Länsstyrelsen i Örebro län med flera har möjliggjort fler blommande ängar och vägkanter – på ett skjutfält.

Sidan senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Hamlade träd och igenväxt mark på Villingsbergs skjutfält
Hamlade träd och igenväxt mark på Villingsbergs skjutfält. Foto: Helena Rygne

Värdefulla gräsmarker behöver skötsel

Gräsmarker utgör en viktig del i landskapet. En mångfald av växter i åkerkanter, ängar, dikeskanter, bryn och på betesmarker förser pollinerande insekter med pollen och nektar. Växterna blir i sin tur blir befruktade och kan spridas vidare.

Särskilt betesmarkernas artrikedom är beroende av kontinuerlig skötsel, såsom slåtter eller bete, för att hindra igenväxning. Förändringar inom jordbruket har gjort att många betesmarker inte nyttjas kontinuerligt längre. Det har gjort att flera växter och insekter som var vanliga förr har blivit mer sällsynta. Samtidigt har det dykt upp nya möjligheter för att gynna gräsmarkernas mångfald. I dagens landskap finns vägkanter, golfbanor, kraftledningsgator och andra nya gräsmarker som kan skötas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald.

På Villingsbergs skjutfält finns mycket skogs- och ängsmark som tidigare brukades genom traditionellt bete och slåtter, men som nu hotas av igenväxning. Här trivs fortfarande fjärilar och blommor knutna till ängsmarker. Även vägkanterna i området innehåller många intressanta växter. En av de rödlistade växter som finns i området är svinrot, som är beroende av att marken hävdas. Samtidigt är flera hotade insekter i sin tur är beroende av svinroten. Med rätt skötselåtgärder kan både svinroten och andra arter gynnas.

Om projektet

Målet med projektet var att kartlägga gräsmarker med höga och potentiellt höga naturvärden knutna till framför allt fjärilar och kärlväxter på Villingsbergs skjutfält.

Inom området har Sveaskog och Fortifikationsverket stora markinnehav. Syftet med projektet var därför också att skapa ytor för dialog genom samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Sveaskog och Fortifikationsverket. Även Försvarsmakten och Centrum för biologisk mångfald (CBM) har ingått i samarbetet.

Så gick det till

Ett antal särskilt intressanta delområden valdes ut utifrån historiska kartor, flygbilder, tidigare inventeringar och rapporter i Artportalen. Under sommaren år 2021 inventerades Villingsbergs skjutfält på kärlväxter och fjärilar, med fokus på hotade, rödlistade arter och signalarter knutna till gräsmarker. En signalart är en art som kan användas för att identifiera områden med höga naturvärden.

Efter att inventeringsresultaten sammanställts anlitades en konsult för att ta fram ett förslag till skötselplan i samverkan med skjutfältets verksamhet. I skötselplanen presenterades förslag till prioritering mellan delområden, för att förbättra skötsel i delar av skjutfältet.

Flera åtgärder kan bli aktuella på skjutfältet. En av dem är anpassad skötsel av de mest artrika vägkanterna, för att undvika att vissa växter konkurreras ut och behålla mångfalden av växter. Slåtter av öppna gräsmarker är också ett förslag, samt att restaurera gräsmarker som tidigare har varit öppna. Att röja igenväxta gräsmarker i anslutning till befintliga gräsmarker stärker den gröna infrastrukturen och ökar möjligheten att återfå en del av det tidigare djur- och växtlivet på den restaurerade marken. Med stärkt grön infrastruktur avses i detta fall en ökning av arealen kvalitativa gräsmarker med hög biologisk mångfald samt hur väl gräsmarkerna är sammankopplade.

Effekter

Projektet har lett till bättre kunskap om biologisk mångfald och förutsättningar för utveckling av den biologiska mångfalden knuten till gräsmarker på Villingsbergs skjutfält. Insatserna kommer att leda till att nya skötselmetoder införs i dialog med markägare och ansvariga för verksamheten samt att prioriterade områden kommer att restaureras. Inledningsvis är det fokus på att bevara de mest värdefulla gräsmarkerna på skjutfältet.

Samarbetet har lagt grund för fortsatt samverkan med Fortifikationsverket och Sveaskog, både på skjutfältet och i andra sammanhang.

Erfarenheter och tips

En erfarenhet från projektet är den positiva dialog som genomförts med Fortifikationsverket och Sveaskog. Samverkan ökar engagemanget hos de involverade aktörerna och möjliggör på så sätt fler insatser. Prioritering av insatser för grön infrastruktur är viktigt för att komma i gång med åtgärdsarbetet när man arbetar i ett större landskapsavsnitt.

Finansiering

Länsstyrelsen i Örebro län ansökte om finansiering från Naturvårdsverket till projektet, och beviljades totalt cirka 185 000 kronor. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samt att inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Fortsättning

Projektet har lagt grunden till en fortsatt utveckling av skjutfältets skötsel, inklusive restaurering av gräsmarker som hotas av igenväxning. Förslag till skötselplan kommer att arbetas fram till en gällande skötselplan i dialog med markägare och skjutfältets verksamhet.