Byaförening håller liv i öppna landskap i Skellefteå

I Skellefteå kommun har länsstyrelsen i Västerbottens län, kommunen, en byaförening och ett företag gått ihop för att gynna artrika gräsmarker. Målet har varit att sköta befintliga ängar, skapa nya ängar samt restaurera tidigare ängsmark. Projektet har bidragit till att öka områdets värde för rekreation och har skapat stort engagemang i lokalsamhället.

Sidan senast uppdaterad: 5 oktober 2023

Hävd av gräsmarker är viktig för många arter

En mångfald av blommor i åkerkanter, ängar, dikeskanter, bryn, gläntor och på betesmarker är viktig för att pollinerande insekter ska ha tillgång till pollen och nektar – i hela landskapet. Dessa miljöer har också stor betydelse för naturupplevelser, rekreation och turism. Gräsmarkernas artrikedom är beroende av skötsel, såsom slåtter eller bete, för att hindra igenväxning. Det är dessutom viktig att markerna hålls magra, alltså inte tillförs gödsel eller näring från döda växtdelar, och att gräset slås vid rätt tid på året. Förändringar inom jordbruket har gjort att sådan skötsel blivit ovanlig på traditionella gräsmarker.

Området kring Bygdeträsket i Skellefteå kommun är en gammal kulturbygd vars odlingslandskap har anor från medeltiden. Dess gräsmarker hyser höga naturvärden, men brist på betesdjur och slåtter har gjort att många av ängarna växer igen.

Blomsteräng
Blomsterrik gammal vall i kraftledningsgata norr om Bygdsiljum, Skellefteå kommun. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Om projektet

Syftet med projektet var att ge bättre förutsättningar för att stärka gräsmarkernas gröna infrastruktur i området runt sjöarna Bygdeträsket, Göksjön och Andersvattnet i Skellefteå kommun. Med stärkt grön infrastruktur menas inom detta projekt att arealen gräsmarker ökar, markernas kvalitet förbättras för hävdgynnade arter samt att gräsmarkerna blir mer sammankopplade. Projektet genomfördes under år 2021 som ett samarbete mellan länsstyrelsen i Västerbottens län, Skellefteå kraft, Skellefteå kommun, Kvarnbyns byaförening och företaget Martinsons trä. 

Så gick det till

Under sommaren år 2021 inventerade länsstyrelsen i Västerbottens län pollinerande insekter i området. Samtidigt fördes en dialog med markägaren om hur skötseln av gräsmarkerna kan förändras för att öka deras naturvärden.

I området runt sjöarna ligger samhället Kvarnbyn. Där arrangerades en slåtterdag med liekurs riktad till allmänheten, som Kvarnbyns byaförening var värd för.

Länsstyrelsen inledde också ett samarbete med företaget Martinsons trä, som har en stor industrifastighet där ängar skulle kunna anläggas.

Blomsteräng
Kattfot i slalombacken vid Bygdsiljum. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Effekter

Projektet har resulterat i en förbättrad samverkan mellan de involverade aktörerna. Länsstyrelsen har nu löpande samverkan med Skellefteå kraft och Skellefteå kommun om naturvärden, och även friluftsliv, i projektområdet.

På längre sikt är förhoppningen att bygga upp ett nätverk av intresserade aktörer som genomför skötsel av gräsmarker i området med finansiering genom exempelvis LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) och EU-stöd.

Markägare i grannbyar har påbörjat egna inventeringar och åtgärder för att gynna gräsmarkernas gröna infrastruktur på sina fastigheter. Det öppna landskapet upprätthålls i och med projektet, vilket är avgörande även för kulturmiljöerna samt skapar värden för friluftsliv och turism. De arter som gynnas och trivs i habitaten bidrar till pollinering vilket bland annat gynnar fruktodlingar i området. De gröna ytorna i närheten av tätort och industri skapar flera ekosystemtjänster såsom omhändertagande av regnvatten från stora hårdgjorda ytor, vilket minskar risken för översvämningar.

Erfarenheter och tips

En viktig erfarenhet från projektet är att de människor och föreningar som finns i området utgör en stor resurs. Stoltheten över området är stor, och många är bekymrade över igenväxningen. Det finns engagemang och vilja att hitta vägar framåt. 

Finansiering

Länsstyrelsen ansökte om finansiering till projektet från Naturvårdsverket och beviljades medel. Kostnaden uppgick till 14 000 kronor. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samt att inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Fortsättning

Den samverkan som har byggts upp inom projektet kommer att fortsätta, både internt på länsstyrelsen och med externa aktörer. Flera aktiviteter är planerade, bland annat kurser i slåtter och slagning av gräs med lie samt en röjningsdag. Det finns också planer på att genomföra fältträffar i byarna, där lokalbor och länsstyrelsen kommer att diskutera olika sätt att bidra till att gynna gräsmarker och bekämpa invasiva arter.