Många samlas kring landskapsfrågor i Mittlandet på Öland

Mittlandet på Öland är ett unikt landskap med många sällsynta arter och spännande kulturhistoria. Under år 2021 påbörjades ett samarbete mellan cirka 20 organisationer och myndigheter. Syftet är att öka kunskapen om Mittlandets natur- och kulturvärden och ta fram förslag på hur området ska förvaltas. Det stora engagemanget från de lokala aktörerna är en framgångsfaktor bakom samarbetet.

Sidan senast uppdaterad: 4 oktober 2023

I Mittlandet, på mellersta Öland, finns ett utpräglat mosaiklandskap. Det innebär att det finns många olika typer av naturmiljöer. Mittlandet hyser många speciella miljöer såsom ädellövskog, hässlen, rikkärr och olika typer av betesmarker, allt ifrån från torra och alvarliknande betesmarker till kalkfuktängar. I detta mosaiklandskap påträffas över 20 procent av landets rödlistade arter. Mittlandet är därmed en av Sveriges artrikaste trakter. En viktig förklaring till artrikedomen är den kontinuerliga hävd som har skett i området sedan järnåldern. Mittlandet utgör ett biologiskt kulturarv, och åtgärder som genomförs i området måste hänsyn tas till såväl kulturhistoria som biologi. Det finns dock flera hot mot värdena, såsom igenväxning, utdikning och avverkning.

Skogsväg i lövskog med stenmurar
Fägata i Mittlandet på Öland som än idag nyttjas som brukningsväg för boskap. Foto: Helena Lager

Syftet med projektet har varit att långsiktigt bevara Mittlandets värden genom att ta fram skötsel- och restaureringsåtgärder. För att åstadkomma detta har aktörerna i projektet skapat en plattform för samarbete. Arbetet initierades av länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Skogsstyrelsen och LRF har ingått i den samordnande projektgruppen.

Andra aktörer som har deltagit är Linnéuniversitetet, Kalmars länsmuseum, Kalmars läns hembygdsförbund, Ölands hembygdsförbund, Ölands museum, Vitterhetsakademin, Södra skogsägarna, Ölands vattenråd, Ölands Naturskyddsförening, Ölands Botaniska förening, Ölands Ornitologiska förening, Föreningen SydOstEntomologerna, Ölandsguiderna, Station Linné och Stockholms universitet.

Närbild på en hand som håller en svamp.
Den hotade djävulsoppen visas upp under exkursionen om biologisk mångfald i Mittlandet Foto: Susanne Forslund

Inom projektet skapades en plattform för dialog och strategiskt arbete, i form av en samverkansgrupp med 20 organisationer och myndigheter. Genom samverkan tog gruppen fram förslag på åtgärder för att bibehålla och höja naturvärdena i området. Exempel på åtgärdsförslag som dialogprocessen skapade konsensus kring är behovet av restaurering av marker för att höja naturvärdet i viktiga gräsmarker, våtmarker och ädellövskog samt återupptag av bete och slåtter i Mittlandet.

En central del av arbetet var att öka kunskapen om Mittlandets natur- och kulturvärden. Det skedde på flera sätt, genom:

  • dialogmöten där aktörerna delade med sig av sin kunskap till varandra,
  • fältträffar som fokuserade på det biologiska kulturarvet, beteshävd och biologisk mångfald,
  • föredrag om metoder för långsiktig samverkan, samt med hjälp av
  • informationsmaterial, exempelvis en informationsskylt om grön infrastruktur, en vegetationskarta som visar de naturtyper som finns i landskapet och en rapport om Mittlandets biologiska kulturvärden.

2021 års arbete avslutades med en heldagskonferens om Mittlandets mosaiklandskap, med 90 deltagare. Landskapets historia, hotade naturvärden, förslag på åtgärder, besöksnäring, dagens lantbruk och många andra ämnen avhandlades i föreläsningarna.

Projektet har skapat en arena där de boende, myndigheter, föreningar, organisationer och andra aktiva aktörer i området kan lära av varandra. Samarbetsplattformen kommer fortsättningsvis att användas för att förvalta Mittlandets unika naturvärden, vilket bidrar till ökad kunskap och förtroende mellan aktörerna. Eftersom de praktiska åtgärderna i landskapet (exempelvis återupptagen hävd och restaurering) har tagits fram i samverkan förväntas åtgärderna genomföras i hög utsträckning.

En viktig erfarenhet från projektet är att det breda deltagandet har skapat ett stort engagemang för Mittlandets natur- och kulturvärden. Det märks inte minst på det positiva bemötande som projektet har fått. Intresset för att delta i samverkansgruppen har varit stort och aktiviteter som dialogmöten, exkursioner och konferensen har varit framgångsrika. Deltagarna har haft en stor vilja att delta i de olika aktiviteterna samt att dela med sig av sin kunskap om området och sina visioner för Mittlandets utveckling. 

Länsstyrelsen i Kalmar län ansökte om finansiering för projektet hos Naturvårdsverket år 2021 och beviljades medel. Kostnaden uppgick till cirka 230 000 kronor. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samtidigt som åtgärderna kan inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Projektets samverkansgrupp finns kvar och kommer att fortsätta sin verksamhet. De involverade aktörerna är engagerade och ser 2021 års arbete som en språngbräda för vidare samarbete. Den plattform som skapats i projektet kommer att användas i länsstyrelsens fortsatta arbete i Mittlandet.