Åtgärder mot granbarkborre ger mer liv åt skogar i Uppsala och Västmanland

Sveaskog, Västerås stad, Sverige Lantbruksuniversitet och en privat skogsägare har tillsammans tagit fram åtgärder för att öka skogslandskapets värde för biologisk mångfald och friluftsliv. Fokus ligger på att genomföra skötselåtgärder i skogar i Uppsala och Västmanland som har angripits av granbarkborre. Länsstyrelserna i Uppsala och Västmanlands län har varit huvudansvariga för projektet, som genomförts med medel från Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 23 augusti 2023

Granbarkborrens framfart i skogslandskapet

Södra Sverige har under de senaste åren drabbats av omfattande skador på sin skog på grund av granbarkborren, en skadeinsekt som tar död på granar. Granbarkborren angriper ofta försvagade träd, som exempelvis har utsatts för storm eller torka, men kan även ge sig på friska granar om de försvagade granarna inte räcker till.

Den ovanligt torra och varma sommaren år 2018 försvagade många granar och bidrog till granbarkborrens omfattande framfart. På vissa platser har hela granskogar dödats, vilket har inneburit stora konsekvenser för skogsägare. Efter angreppen finns möjlighet att sköta skogen på ett nytt sätt. Det finns mycket kunskap om hur angrepp kan förebyggas, men inte lika mycket om vad man kan göra med en skog där det är för sent att ingripa. Att ha en mer varierad skog med olika trädslag, skyddar mot framtida granbarkborreangrepp och kan samtidigt bidra till biologiska mångfald, rekreation och andra värden.

Granbarkborre
Granbarkborren är en skadeinsekt som angriper och tar död på granar. Foto: Jens Johannesson, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Om projektet

Syftet med projektet var att, i samarbete med markägare, ta fram goda exempel på lämplig och långsiktig förvaltning av skogar. Fokus var på skogar som har drabbats hårt av granbarkborreangrepp. Projektet genomfördes av länsstyrelserna i Västmanlands och Uppsala län i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveaskog, Västerås stad, markägare, Skogsstyrelsen, Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen. Arbetet pågick under år 2021.

Så gick det till

Projektets aktörer förde dialog kring åtgärder i barkborreangripna landskap, vilket resulterade i åtgärder i fyra delområden:

  1. Anläggande av kantzoner och död ved i Hedströmmen i Skinnskatteberg.
  2. Åtgärder i en planerad så kallad ”matskog” i Västerås kommun.
  3. Åtgärder för att stärka grön infrastruktur i tätortsnära skogar norr om Enköping.
  4. Omställning till att gynna ekmiljöer i Brunnsholm utanför Enköping.

Kantzoner och död ved i Hedströmmen

Längs Hedströmmen i Skinnskatteberg anlades kantzoner med död ved vid vattendraget. Död ved ger en variation av livsmiljöer som gynnar många olika arter och åtgärden är därför viktig för att öka områdets biologiska mångfald. Det råder generellt sett en brist på död ved i skogslandskapet, bland annat i vattendrag.

Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet anlägger strukturer med död ved i Hedströmmen
Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet anlägger strukturer med död ved i Hedströmmen. Foto: Johan Törnström
Död ved i Hedströmmen utgör viktiga livsmiljöer för exempelvis insekter
Död ved i Hedströmmen utgör viktiga livsmiljöer för exempelvis insekter. Foto: Johan Törnström

Matskog i Västerås

Västerås stad genomför ett flerårigt projekt med mål att skapa en stadsdelsskog med sociala mervärden. En skogsträdgård kommer att anläggas på befintliga gräsmattor i anslutning till ett tätortsnära naturområde. Träd med äpplen, körsbär, kvitten och valnötter samt annat ätbart kommer att planteras på en yta om cirka 0,5 hektar för att bli en ”matskog”. Syftet är att göra skogen mer attraktiv för invånarna.

Stärkt grön infrastruktur i skogar norr om Enköping

Länsstyrelsen i Uppsala län och Enköpings kommun förde dialog kring hur grön infrastruktur kan gynnas i tätortsnära skogar norr om Enköping. Det resulterade i flera naturvårdsåtgärder, framför allt röjning för att gynna tall, lövträd samt träd och buskar som har bär och frukt. Målet var att få en mer varierad skog med fler livsmiljöer för olika arter. Andra åtgärder som genomfördes var att anlägga en grillplats och att röja fram en stenmur.

Gynna ekmiljöer i Brunnsholm

Brunnsholm, utanför Enköping, är en privatägd fastighet i Mälardalens herrgårdslandskap. Området är viktigt för ädellövskogsmiljöer och här finns också planterad granskog. Granskogen har blivit hårt angripen av granbarkborre och mycket av skogen har därför avverkats.

I samband med att marken ska planteras på nytt väljer markägaren att satsa på ek, för att undvika framtida angrepp av granbarkborren. Det finns redan större ekar i området, men de yngre ekarna betas ner av den stora viltstammen som finns i området. För att säkerställa att de unga ekarna kan växa till sig kommer dessa att stängslas in som skydd mot bete. Eken är viktig för biologisk mångfald. Hundratals mossor, svampar, lavar och insekter är beroende av eken som värdträd – totalt ungefär 1 500 arter.

Effekter

Projektet resulterade i demonstrationsytor som visar hur skogsägare kan främja ett mer varierat skogsbruk där hela landskapet tas i beaktning. Dessa ytor kan besökas och upplevas, vilket underlättar för den enskilda skogsägaren att göra medvetna val och vidta miljöhänsyn i samband med olika skogsbruksåtgärder.

Erfarenheter och tips

En erfarenhet från projektet, och en viktig faktor för att lyckas och få långsiktig effekt, är att etablera kontakt med markägare i god tid.

Finansiering

Länsstyrelserna ansökte om cirka 290 000 kronor hos Naturvårdsverket för att genomföra projektet, och beviljades medel. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samt att inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Fortsättning

Dialogen mellan aktörerna kommer att fortsätta inom länsstyrelsernas ordinarie verksamhet. Syftet är dels att säkerställa att genomförandet får det stöd som krävs, dels att sprida kunskap om de åtgärder som har genomförts.

Demonstrationsområdena vid Hedströmmen kommer att förvaltas av SLU och Sveaskog och bland annat användas i skogsmästarskolans utbildning. Stadsdelsskogen i Västerås kommer att fortsätta utvecklas och förvaltas av Västerås stad. Resultatet från inventeringen av ekar kommer att inkluderas i Brunnsholms skogsbruksplan. I Enköpings kommun kommer naturvårdsröjningen att följas upp och kompletteras med ytterligare åtgärder de kommande åren.