Dagvattendammar för människa och miljö

Täby kommun har tagit fram flera exempel på dagvattenanläggningar där natursköna parker med dagvattendammar har anlagts för att förbättra kvalitén på vattnet i Mälaren och Östersjön. År 2017 tilldelades kommunen Mälarens vattenpris för sitt arbete.

Sidan senast uppdaterad: 4 april 2018

Dagvatten påverkar miljön eftersom det för med sig föroreningar, till exempel tungmetaller och näringsämnen, från gator, torg och trädgårdar ut i sjöar och vattendrag. Där kan de orsaka algblomningar och försämra möjligheterna för växter och djur att leva.

Innovativa metoder

Täby kommun har med enkla åtgärder utformat miljöer där djur och växter som är viktiga för vårt ekosystem ska trivas och kunna leva. Det har man till exempel gjort vid Visingedammen och Skogbergadammen. Här gynnas vissa hotade djurarter, med det har också varit fokus på att skapa vackra platser för kommunens mänskliga invånare att vistas på.

Träskärm i Visingedammen i Täby.
Träskärmen som avslutar fördammarna gör att olja och skräp stannar kvar i fördammen. Foto: WRS

Bland annat har Täby kommun:

  • planterat träd i grupper som beskuggar vattenytan och minskar tillväxten av alger samt gynnar djurlivet i dammarna. Vid dammarna har många fågelarter, till exempel gråhäger samt rör- och sothöna, hittat ett hem
  • skapat en lekplats för att gynna grön mosaiktrollslända som är en hotad art. Trollsländan behöver vattenaloen för att föröka sig och vattenaloen behöver en skyddad miljö för att inte trängas bort av till exempel bladvass och kaveldun. Därför ordnades en avskild del för vattenaloen i en av dammarna
  • anlagt två varianter av grodhotell. Det ena genom att anlägga ett underjordiskt stenröse och det andra med hjälp av nedgrävda lastpallar av plast med sand i som ger groddjuren en frostfri övervintring
  • förhöjt stödstolpar av trä i utloppskonstruktionen och borrat hål i dem för att bin och andra insekter ska kunna flytta in. Det är ett sätt att skapa mervärde utan att det egentligen behöver kosta något för kommunen
  • anlagt grunda kanaler och våtmarksdelar för att värdefulla växter ska frodas, till exempel starr och annan tät vegetation som är bra på att filtrera bort partiklar
  • utformat avskilda öar där fåglar kan häcka samt planterat buskar som skyddar småfåglar och änder
  • konstruerat ett speciellt utlopp och bräddavlopp med hjälp av bland annat en uppochnedvänd slusslucka för att kunna ändra både vattennivån och bräddnivån i dammen vid behov, till exempel vid framtida klimatförändringar och ändrade flöden.
Det speciella utloppet och bräddavloppet gör att både vatten- och bräddnivån i dammen kan ändras vid behov. Här visas bräddavloppet vid normaltillstånd och vid pågående breddning. Foto: WSR och Andreas Jacobs

Anläggningarnas fördammar avslutas ofta med en träskärm som gör att olja och skräp stannar kvar i fördammen. Man undviker generellt att anlägga stenbottnar för att gynna det biologiska bottenlivet och man har upptäckt att både kräftor och musslor har etablerat sig i Visingedammen.

Andreas Jacobs som projekterat flera av dagvattendammarna i Täby kommun, har arbetat med olika naturmaterial, till exempel växter, stenar och trä, när han skapat de olika miljöerna.

– Förutom att dammarna ska ha en god reningseffekt ska de även ta hänsyn till biologisk mångfald och estetik. Dessutom bör en damm vara förberedd för en enkel drift och ha möjligheter att lättare hantera framtida klimatförändringar genom att till exempel kunna anpassa vattennivån i dammarna, säger Andreas Jacobs.