Ekosystemtjänstanalyser synliggör biologisk mångfald

Riksbyggen har utvecklat ett analysverktyg för ekosystemtjänster kopplat till markanvändning vid nyproduktion. Verktyget hjälper att planera åtgärder som kompensation för ekosystemtjänster som påverkas av exploateringen.

Sidan senast uppdaterad: 24 maj 2022

Eftersom exploatering av ny mark kan riskera att negativt påverka ekosystemtjänster på platsen har Riksbyggen bestämt sig för att analysera platsens ekosystemtjänster vid varje markförvärv. 15 olika ekosystemtjänster ingår i en analys, där Riksbyggen vill att byggprojekt skall bidra med lika många ekosystemtjänster som fanns på platsen före projektet.

Effekter

Verktyget för ekosystemtjänsteanalyser får praktiska effekter i byggprojekt i form av stärkta ekosystemtjänster på platserna. De praktiska åtgärderna kan exempelvis vara gröna tak, dagvattenhantering eller införande av ängsrika marker. Åtgärderna väljs utifrån ekosystemtjänstanalysen som visar på var en förstärkning behövs.

Erfarenheter

För att verktyget för ekosystemtjänstanalyser ska kunna få effekt på bred front så har det varit viktigt att arbetssättet finns med i företagets beslutsprocesser. Beslut baserat på ekosystemtjänstanalyser tas på ledningsgruppsnivå för varje projekt. Ekosystemtjänstanalyser ingår även i företagets hållbarhetsverktyg, vilket även hanterar andra hållbarhetsfrågor vid nyproduktion. På detta sätt hanteras flera hållbarhetsfrågor parallellt och det går att säkerställa ett bredare förhållningssätt. Enligt Riksbyggen är det viktigt att få med hela organisationen i arbetet med ekosystemtjänster. Alla inom företaget behöver kunna förstå vad området handlar om och hur man arbetar med det. Riksbyggen förvaltar även fastigheter och det är viktigt att fastighetsförvaltarna arbetar med ekosystemtjänster. Workshoppar har genomförts för att få med förvaltarnas perspektiv och hitta nya lösningar.