Golfbana med blommor och pollinerande insekter i Ryfors

I Mullsjö kommun har Ryfors golfklubb och kommunen arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län för att gynna blommor och pollinerande insekter på golfklubbens mark. Arbetet har bland annat lett till mer ängsmark och fler boplatser för vilda bin.

Sidan senast uppdaterad: 28 juli 2023
En traktor på en golfbana.
Marken bearbetas för att bli äng. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bakgrund

Gräsmarker utgör en viktig del i landskapet. En mångfald av blommor i åkerkanter, ängar, dikeskanter, bryn och på betesmarker är viktig för att pollinerande insekter ska ha tillgång till föda. Gräsmarkernas artrikedom är beroende av skötsel, såsom slåtter eller bete, för att hindra igenväxning. Det är dessutom viktig att markerna hålls magra, alltså inte tillförs gödsel eller näring från döda växtdelar, och att gräset slås vid rätt tid på året.

Förändringar inom jordbruket har gjort att sådan skötsel blivit ovanlig på traditionella gräsmarker. Det har lett till att flera växter och insekter som var vanliga förr har blivit allt mer sällsynta. Samtidigt finns det idag många möjligheter att gynna gräsmarkernas mångfald. Vägkanter, golfbanor och kraftledningsgator är några exempel på gräsmarker som kan skötas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald.

Om projektet

Projektet har genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ryfors golfklubb och Mullsjö kommun i syfte att främja grön infrastruktur och öka den biologiska mångfalden genom att bland annat gynna pollinerande insekter. Golfklubben har ansvar för genomförandet av de fysiska åtgärderna och kommunen har bidragit i planeringen. Samarbetet initierades 2021 och pågick till mars 2022.

Så gick det till

Projektet har innefattat ett flertal praktiska åtgärder för att gynna blommande ängar och pollinerande insekter. För att skapa boplatsområden för bland annat vildbin har sandytor skapats genom att ta bort det översta marklagret och en bibädd av sand har anlagts. I närheten har även ett insektshotell satts upp.

En sandhög på en golfbana
En bibädd, som fungerar som boplats för vilda bin, har anlagts på golfklubbens mark. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

De pollinerande insekterna gynnas av blomrik ängsmark, eftersom den är viktig för deras föda. På golfbanans mark har därför en slåtteräng anlagts, genom att sätta ängsfrön och plantera plantor med bland annat gullviva, käringtand och blåklocka. Slåtter inklusive bortförsel av den bortslagna växtligheten kommer att ske en eller två gånger per år, för att inte växter som gynnas av näring ska konkurrera ut de värdefulla blommorna.

Golfklubben har också planterat blommande och bärande träd (träd som får bär), såsom lönn, fågelbär, rönn och oxel. Genom att ha en mångfald av växter och träd som blommar under olika tider på säsongen säkerställs insekternas tillgång på mat. I anslutning till området där åtgärder har utförts har två informationsskyltar om slåtterängarnas och de pollinerande insekternas betydelse satts upp.

På golfbanans mark finns även ljungshedsliknande miljöer. Ljunghedar är en artrik naturtyp som blivit allt ovanligare, eftersom stora delar av landets ljunghedar planterats med skog. I ett ljungområde där ljungen hade blivit alltför hög och missgynnade hävdgynnade örter, exempelvis slåttergubbe, genomfördes därför en naturvårdsbränning under 2022. Ytterligare ett område, med backsippor, brändes eftersom den höga vegetationen hotade att kväva backsipporna. Bränningarna samordnades med en kursdag som arrangerades av Länsstyrelsen.

Effekter

De genomförda åtgärderna bidrar till att knyta samman golfbanan med det omgivande jordbrukslandskapet. Livsmiljön för fler arter förbättras och de får lättare att sprida sig inom och mellan områden. Genom informationsskyltar om åtgärderna sprider projektet också kunskap om vikten av biologisk mångfald till besökare.

Erfarenheter och tips

En erfarenhet från projektet är att insatser för blommor och pollinerande insekter engagerar många. Åtgärder för att gynna dessa behöver inte vara särskilt arbetskrävande eller kostsamma. Förändrade arbetssätt för att främja grön infrastruktur kan vara arbetsbesparande, till exempel på ytor där man slår marken 1–2 gånger per år istället för att klippa med gräsklippare regelbundet.

Finansiering

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverket. Kostnaderna har uppgått till cirka 114 000 kronor. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samt att inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Fortsättning

Ryfors golfklubb är fortsatt engagerade och avser att bedriva lämplig skötsel av aktuella ytor. Slåtter inklusive bortförsel av vegetationen kommer att ske en till två gånger per år. Området kommer även kunna användas för att demonstrera olika åtgärder och inspirera andra att utföra liknande projekt.