Kungsbackas nya avloppsstrategi

Kungsbacka kommun fattade 2010 beslut om en ny avloppsstrategi för enskilda avlopp. Bakgrunden till beslutet var bland annat den höga belastningen av näringsämnen på kommunens kust- och inlandsvatten som konstaterats.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Andra orsaker var de beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenförekomster med sämre status än god som Vattenmyndigheterna beslutade om i december 2009. I områden med hög skyddsnivå är det inte tillåtet med nya utsläpp av toalettvatten till grund- eller ytvatten.