Materialförsörjningsplan Uddevalla kommun

I Uddevalla kommun har en rapport tagits fram som ska redovisa det ballastmaterial som finns tillgängligt, vad det kan användas till samt behovet. En av de viktigaste anledningarna till rapporten är att undersöka om det finns tillräckligt med material av rätt kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2019

Rapporten bör ses som en sammanställning och ett underlag till fortsatt arbete och planering för materialförsörjning, men även för hantering och återvinning av schaktmassor och överskottsmaterial. Materialförsörjning innebär berg-, jord- och grusmaterial som används för vägar och järnvägar, anläggningar och byggnader. Samlingsbeteckningen för detta material är ballast. Samhällets försörjning med ballastmaterial är viktig och är ett allmänt intresse.

Varför gjordes det?

Rapporten ska redovisa det ballastmaterial som finns tillgängligt, vad det kan användas till samt behovet. Tidsperspektivet sattes till att ge en bild över en tio-årsperiod, vilket bör ses som en relativt kort tidsperiod. En av de viktigaste anledningarna till rapporten är att undersöka om det finns tillräckligt med material av rätt kvalitet. En annan anledning är att kommunen vill vara delaktig i lokaliseringen av täkter. Rapporten är även tänkt att bli ett kompletterande underlag i översiktsplaneringen. I Plan- och bygglagen anges att det i första hand är en kommunal angelägenhet att planera användningen av mark och vatten.

Vad blev det för effekt?

Bedömningen är att mängden berg för närvarande finns och att den är av bra kvalitet. Det finns ett flertal lämpliga platser att bryta ut berg på. För att kunna behålla samma tillgång på material under tio år behöver ett täkttillstånd förnyas och en täktverksamhet byta brytområde.

Uttaget av berg överstiger för närvarande det generella behovsmåttet med det dubbla och uttagsmöjligheterna är närapå det tredubbla. Utifrån detta bör man kunna dra slutsatsen att det även finns en marginal för tillfälligt ökat behov av material. Tillgång till material finns för längre tid än tio år.

Så här gick det till 

Huvudsyftet med rapporten är att visa materialtillgången över en tio-årsperiod. En beräkning på material det finns beviljade tillstånd för visar att det är möjligt att ta ut cirka 1 400 000 ton per år under sex år i Uddevalla kommun.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Uddevalla har ett behov av inleveranser av naturgrus på grund av ett antal verksamhet med tillverkning av olika betongprodukter. Den klart övervägande delen av dessa produkter levereras sedan utanför Uddevalla. Det innebär att användningen av naturgrus i Uddevalla är låg. Men för att täcka det behov som nu finns måste material hämtas från andra kommuner, vilka för närvarande är Stenungssund och Lilla Edet.

En slutsats blir att om naturgrus inte används i större omfattning utöver vad som nämnts så bör ersättningsnivåerna kunna uppskattats utifrån detta underlag. Man behöver även utreda vilka produkter som materialet används till för att kunna bedöma vilka förutsättningar som finns för att ersätta naturgruset. En annan fråga är om det finns tillgång till rätt sorts krossberg för att ersätt naturgruset.

Naturgruset ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas av krossberg.
Det är bra om det finns en diskussion/planering kring masshantering generellt men även att det finns det i bygg- och anläggningsprojekt. Planering av masshantering bör helst ske i ett tidigt skede i en projektering. I vissa fall kan behov av detta finnas redan i detaljplaneskedet. En viktig fråga kan vara om det finns rätt krossberg tillgängligt för att ersätta naturgruset.