Överskottsmaterial kommer till nytta i kreativa förskolor

Kreativt återanvändningscenter startade som ett projekt i Västerås stad 2013. Det är tänkt som en mötesplats där personal inom förskola bland annat har möjlighet att öka sin medvetenhet om miljö, material och konsumtion i förskolan. Centret ingår i Västerås stads arbete om en giftfri förskola.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2018

Konceptet för kreativt återanvändningscenter har sitt ursprung i den pedagogiska filosofin Reggio Emilia och bygger på att lokala företag lämnar sitt överskottsmaterial som sedan används inom den pedagogiska verksamheten i förskolan. Personalen kan delta i workshops, utbildningar och pedagogiska nätverk. På så vis utvecklas den egna pedagogiska praktiken så att den stimulerar och tar tillvara barns kreativitet och lust till utforskande. Idag finns en pedagogista och en ateljérista anställda på vardera 50 procent.

Effekter

Centret är en plats som erbjuder ett rikt utbud av kreativt och könsneutralt material som kan återanvändas. Det lär pedagogerna och barnen sig ett miljövänligt förhållningssätt och skapar möjlighet till kreativitet och skapande. Arbetet har lett till ett nära samarbete med projektledaren för Giftfri förskola på barn- och utbildningsförvaltningen.

Medvetenheten om vikten av att minska konsumtionen inom förskolan och att återanvända material har ökat liksom engagemanget och kunskapen hos pedagogerna om hur materialet kan vara giftfritt, pedagogiskt och estetiskt. Eftersom ateljén visar hur pedagogerna kan bygga upp en ateljé på förskolan, får detta också genomslag i barnens vardag.

Erfarenheter och lärdomar

Det behöver finnas ett stöd från politiskt håll att satsa på den här typen av verksamhet. Det förutsätter att det finns personal som har kunskaper och kompetens, samt att det finns en lokal för ateljén.

Med tanke på den cirkulära inriktningen som idag finns inom industrin samt att de flesta slag av plast undviks, så finns det inte möjlighet att samla in så mycket material som var tänkt från början.

En centralt belägen lokal med utrymmen för lager och bearbetning av material samt plats för utbildning är optimalt. I en enkät som genomförts framkommer att det kan vara svårt att frigöra personal för att komma till centret. Nu ligger centret i centrala delarna av Västerås och idag arbetar man med återvinningsmaterial men också mycket med naturmaterial.