Skötsel av ängar i Ätradalen gynnar blommor och pollinatörer

I Ätradalen, Västra Götalands län, har flera åtgärder genomförts för att gynna blommor och pollinerande insekter. En viktig del i arbetet är skötsel av stäppartad torräng, en artrik naturtyp som är ovanlig i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, lantbrukare, Timmele miniby, Ulricehamns kommun och Trafikverket.

Sidan senast uppdaterad: 28 juli 2023
Blommor på en äng.
Blommande äng i Ätradalen. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Bakgrund

Förändringar inom jordbruket har gjort att många ängar har växt igen till följd av upphörd eller minskad skötsel. Det drabbar bland annat pollinerande insekter, såsom vildbin, som är beroende av ängarnas mångfald av blommor till föda.

En typ av blommande mark är stäppartad torräng. Torrängar är ängar på mark som lätt torkar ut. Stäppartad torräng är en särskild typ av torräng, som förekommer i kalkrika marker där bete eller slåtter har bedrivits under en lång tid. I dessa miljöer finns flera skyddsvärda växter, bland annat fjädergräs, drakblomma och smalbladig lungört. Ängarna är beroende av skötselåtgärder såsom bete, slåtter, röjning av buskar och bränning för att behålla sin mångfald av blommor. Dessa artrika ängar har minskat i omfattning.

Om projektet

Norra Ätradalen är en av få platser i Sverige där det finns stäppartade torrängar. Här finns också blommande vägkanter och andra områden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Under 2021 genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett projekt i syfte att förbättra den gröna infrastrukturen för stäppartad torräng och andra blomrika områden. Åtgärderna har genomförts i samverkan med Ulricehamns kommun, Trafikverket, Västkuststiftelsen, det lokala besöksmålet Timmele miniby och markägare.

Så gick det till

Ett antal fysiska åtgärder har genomförts i Ätradalen för att öka områdets artrikedom och stärka den gröna infrastrukturen för gräsmarker. Åtgärderna inkluderar bland annat bränning av flera stäppartade torrängar. Brand orsakar en störning på växtligheten som har en positiv påverkan på variationen av blommor på ängarna och den biologiska mångfalden.

En annan typ av skötsel som gynnar stäppartade torrängar är bete. Det är viktigt att betet anpassas så att djuren inte betar just när växterna blommar. Lantbrukare i trakten har därför stängslat in mark i flera separata områden, så kallade fållor, för att på enklare kunna styra var betet sker vid en viss tidpunkt.

En äng som delats av i två delar, sk fållor
Betesmarken på torrängar har delats upp i flera separata områden, så kallade fållor. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ulricehamns kommun har genomfört ett antal åtgärder som gynnar blommor och insekter. En sådan åtgärd är bekämpning av kanadensiskt gullris, en invasiv art som konkurrerar ut andra blommor. Kommunen har också sått ängsfröer och satt upp informationstavlor om blomning och pollinerande insekter. Vid besöksmålet Timmele miniby har insektshotell satts upp och ytterligare ängar har anlagts.

Trafikverket har förberett för att bekämpa invasiva arter och därmed gynna en mångfald av blommor vid vägkanterna längs riksväg 46.

Effekter

De genomförda åtgärderna i Ätradalen bidrar till att förbättra gräsmarkernas gröna infrastruktur. Det gäller både arealen gräsmarker, markernas naturvärden och konnektivitet, det vill säga hur väl sammankopplade områdena är.

Projektet har gynnat ekosystemtjänsten pollinering som bidrar till livsmedelsproduktion. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Flera av de genomförda åtgärderna har vidtagits i anslutning till ytor där människor rör sig dagligen, vilket bland annat bidrar till att fler kan ta del av och lära sig om biologisk mångfald.

Projektet har också lett till tätare kontakt mellan länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och Trafikverket kring grön infrastruktur och stäppartad torräng. Nya samarbeten har inletts, bland annat med markägare och Timmele miniby.

Erfarenheter och tips

En erfarenhet från projektet är att biologisk mångfald är ett ämne som engagerar. Många vill bidra till att förbättra förutsättningarna för blommor och pollinerande insekter. Därför är det viktigt att det finns aktörer som har kunskap och håller samman arbetet.

Att arbeta med biologisk mångfald kräver kontinuerligt och långsiktigt arbete. Det behövs därför fortsatta åtgärder för att upprätthålla den nödvändiga skötseln av markerna.

Finansiering

Projektet har kostat 200 000 kronor och finansierats av Naturvårdsverket. Samtliga medel har gått till att genomföra fysiska åtgärder. Syftet med bidraget var att öka takten på genomförandet av åtgärder för grön infrastruktur samt att inspirera fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Fortsättning

Trafikverket, kommunen och markägare kommer att fortsätta bedriva skötsel på de marker i Ätradalen där åtgärder har genomförts inom projektet. Planen framöver är att arbeta ännu mer i direkt anslutning till de stäppartade torrängarna för att försöka utöka och förbättra kvaliteten på dessa.