Skyddad havsvik för ett friskare Östersjön

Under åren 2018–2021 arbetade Värmdö kommun med att skydda Norrviken i Stockholms län, för att säkerställa livsmiljön för rovfisk och hävd av värdefulla strandängar. Skyddet är viktigt ur ett landskapsperspektiv och främjar artrikedomen, samtidigt som områdets värde för rekreation ökar.

Sidan senast uppdaterad: 11 mars 2022

Grunda havsvikar utgör viktiga lek- och uppväxtområdena för många rovfiskar. Här finns bra förutsättningar för fiskarnas fortplantning, med god tillgång på mat och gömställen för fiskyngel. En livskraftig population med rovfiskar minskar övergödningen av Östersjöns kustnära zoner eftersom de genom näringskedjan reglerar mängden växtplankton. Mer rovfisk innebär färre växtplankton och därmed minskad algblomning och övergödning.

Tyvärr är många vikar utsatta för hård exploatering. Att bygga bryggor, båthamnar och hus påverkar fisken och ekosystemet negativt. Nästan hälften av de grunda havsvikarna i Stockholms skärgård har exploaterats och trycket är fortsatt stort på vikarna. Därför är det viktigt att skydda de friska kustnära miljöer som finns kvar.

Om projektet

Norrviken i Stockholms län är en vik som klarat sig från exploatering och därför har stor betydelse för ekosystem på såväl land som i vatten. Djupet varierar från några decimeter till två meter och området används som lekplats av bland annat abborre och gädda. Viken är omgiven av betesmarker varav den ena sidan utgörs av en betad strandäng, ett område med stor artrikedom där många fåglar och växter trivs. Tack vare projektet är viken nu ett biotopskyddsområde. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Värmdö kommun och Länsstyrelsen Stockholm. Skötselåtgärderna har även involverat en markägare och en djurhållare.

Informationstavla Norrviken
Information om Norrvikens biotopskyddsområde. Foto:

Så gick det till

År 2020 fattade Värmdö kommun beslut om att skydda Norrviken genom att inrätta ett biotopskyddsområde där både vattnet och den tillhörande strandängen ingår. Biotopskyddet ger ett långsiktigt skydd från exempelvis muddring och exploatering i viken. Området har vissa skötselbehov. I viken kan borttagning av vass bli aktuellt, även om behovet av skötsel överlag är litet. Strandängen har däremot ett större skötselbehov och är beroende av bete, alternativt slåttring och efterbete årligen, för att hålla nere växtligheten. En extern djurägare har skrivit arrendeavtal med markägaren för att dess kor ska beta marken. Om sly börjar ta över kan röjning bli aktuellt.

Effekter

Skyddet av Norrviken har stor betydelse i ett landskapsperspektiv. Genom skyddet kan viken fortsätta fungera som föryngringslokal för fiskbeståndet i Östersjön, och därmed bidra till minskad övergödning. Skötseln av strandängen gynnar den flora som är beroende av betet, samtidigt som fågellivet främjas. Att förhindra igenväxning främjar dessutom områdets estetiska värden, vilket är av särskild betydelse för friluftsliv och rekreation.

Erfarenheter

Att genomföra inventeringar för att identifiera grunda havsvikar som har höga naturvärden är ett tids- och resurskrävande arbete. Dessutom kan resultatet av sådana inventeringar variera från år till år beroende på vattennivå, väderförhållanden och andra faktorer i vikarna. Ett mer effektivt sätt att peka ut värdefulla vikar kan därför vara att utgå från strukturer i landskapet. Exempelvis kan en opåverkad vik antas ha höga naturvärden.

Finansiering

Arbetet med Norrviken ingick i Havs- och vattenmyndighetens projekt Biologisk mångfald i grunda vikar. Som del av detta har Värmdö kommun samarbetat med Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen har bidragit ekonomiskt till inrättandet av biotopskyddsområdet. Kostnaden för åtgärderna i Norrviken uppgick till cirka 500 000 kronor.

Film om projektet