Tillsyn och åtgärder för enskilda avlopp

Målet med projektet, som drivits av Kungsbacka kommun i Hallands län, har varit att hitta ett snabbare sätt att arbeta för att få bristfälliga enskilda avlopp åtgärdade inom ett avrinningsområde.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Genom att koppla ihop informationsinsatser, enkäter till fastighetsägare med besked om planerad inspektion var tanken att försöka öka inventerings- och åtgärdandetakten.

Informationen har gett mer sakliga diskussioner och skapat intresse hos fastighetsägarna till den grad att boende i området tog initiativ till att starta en samhällsförening, Torpa avloppsförening. Denna har nu, med LOVA-stöd, anlagt en egen ledning för påkoppling på det kommunala avloppsledningsnätet.

Då fastighetsägaren själv fick uppge statusen på avloppsanläggningen minskade behovet av platsbesök till att endast 40 av 250 avloppsanläggningar behövde besökas. Sedan projektet avlutades har inventeringstakten av enskilda avlopp ökat markant. Mellan år 2010 och 2012 har 1 800 fastigheter ingått i en avloppsinventering. Det är lika många som inventerats under de föregående tio åren i Kungsbacka kommun.

Total kostnad för projektet var 241 000 kronor. LOVA-bidrag har lämnats med 108 700 kronor eller 45 procent.