Västervik satsar på avlopp i kretslopp

Syftet med projektet ”Framtid Gamlebyviken” är att genomföra aktiva åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, stärka den biologiska mångfalden samt minska belastningen av kväve, fosfor och miljögifter till Gamlebyviken och Östersjön.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

Åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan olika intressenter och präglas av en helhetssyn på vattenplanering och miljö. Under 1996-2000 inventerades de enskilda avloppen i tillrinningsområdet.

Av totalt 1100 anläggningar hade hälften WC. 50 procent av dessa klassades som dåliga. Avlopp i kretslopp har varit en ledstjärna för projektet Framtid Gamlebyviken och innebär återföring av näringen till jordbruket. Kommunens renhållningsentreprenör har avtal med lantbrukare och erbjuder hämtning av separerat humanurin. En gång per år sker hämtning av urin från fastighetsägarna. Urinen mellanlagras hos lantbrukaren i sex månader som sedan använder det som gödning.