Utsläpp av försurande ämnen från sjöfart

Utsläpp av försurande ämnen från sjöfart

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från sjöfart i Östersjön. Idag används används nya modellen STEAM3.

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av försurande ämnen från sjöfart

Skriv ut diagram för Utsläpp av försurande ämnen från sjöfart

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/sjofartens-utslapp-av-forsurande-amnen/

Sjöfarten en betydande källa

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider till luft från internationell sjöfart är fortfarande en stor källa för försurande luftföroreningar i Sverige.

Sidan ska uppdateras med uppgifter från den årliga uppföljningen av miljömålen 2020 inom kort.

Svaveldioxidutsläpp från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön regleras av de krav på högsta svavelhalt i marina bränslen som gäller inom svavelkontrollområden (SECA). Dessa har beslutats inom IMO under 2006 och 2007 och har införts i EUs svaveldirektiv. Kraven på svavelhalt i marina bränslen har successivt skärpts och utsläppen har därigenom minskat avsevärt i dessa havsområden. IMO har vidare under 2016 tagit beslut om att även inrätta kontrollområden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön. Det innebär begränsningar av NOx-utsläpp från nya fartyg i dessa områden och träder i kraft år 2021.

Miljömålsberedningen har förslagit ett etappmål som går ut på att utsläppen av NOx från sjöfart i de nya NECA-områdena ska halveras till 2025 från 2010 års nivå.

Trenden är mycket positiv för svaveldioxid men inte för kväveoxider

Utsläppen av svaveldioxid (SO2) från sjöfarten i Östersjön har minskat kraftigt och legat stabilt på cirka 10 000 ton per år, sedan kravet på högst 0,1 procent svavel i fartygsbränslet trädde i kraft den 1 januari 2015 inom svavelkontrollområdet (SECA). Utsläppen av kväveoxider (NOx) från den internationella sjöfarten i Östersjön visar ingen nedåtgående trend, snarare finns indikationer på en ökande trend de senaste åren.

Metod

Finlands meteorologiska institut har utfört beräkningar av utsläppsemissioner från sjöfarten i Östersjön.

Emissionerna från 2016 baserar sig på över 1,1 miljarder meddelanden från fartygens Automatic Identification System (AIS). AIS ger en hög nogrannhet på fartygets position och innehåller även tekniska data.

Emissionerna beräknas med hjälp av modellen Ship Traffic Emission Assessment Model (STEAM). Under 2015 uppdaterades modellen till Steam 3.

Fördjupning

Det finns gränsvärden för svavelhalten i bränsle som används ombord på fartyg. Kraven skiljer sig åt beroende på var fartyget befinner sig. Trenden för svavelutsläppen från sjöfart i svenskt närområde är att utsläppen minskar. Till stor del beror detta på att Östersjön och Nordsjön är så kallade svavelkontrollområden (SECA). Gällande krav idag är:

  • Inom SECA-området får svavelhalten inte överstiga 0,10 viktprocent från 1 januari 2015
  • För svenska passagerarfartyg i reguljär trafik till eller från en hamn inom EU utanför SECA får svavelhalten inte överstiga 1,50 viktprocent
  • På övriga vattenområden får svavelhalten inte överstiga 3,50 viktprocent

Kraven kommer successivt att skärpas:

  • 2018 – IMO ska utvärdera tillgång till bränsle med max 0,50 procent svavel
  • 2020 – Eventuell skärpning av kraven globalt till 0,50 procent svavel beroende 2018 års utvärdering av tillgången på bränsle
  • 2025 – Senaste år för skärpning av kraven globalt till 0,50 % svavel 

Kraven om svavelhalten i bränsle som används ombord är reglerat både genom den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) miljöregelverk MARPOL Annex VI och genom EU-lagstiftning (direktiv 1999/32/EG som reviderats via 2005/33/EG och 2012/33/EU). EU-lagstiftningen är införlivad i svensk lag genom Svavelförordningen (SFS 2014:509).

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Salar Valinia Handläggare, Naturvårdsverket salar.valinia@naturvardsverket.se 010-698 14 65

Ansvarig myndighet för indikatorn Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen: Naturvårdsverket