Koncentration av växthusgaser och klimatpåverkande ämnen i atmosfären

Global koncentration av klimatpåverkande ämnen

Koncentration av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 1970-2019.

Ladda ner diagramdata för Global koncentration av klimatpåverkande ämnen

Skriv ut diagram för Global koncentration av klimatpåverkande ämnen

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/koncentration-av-klimatpaverkande-amnen-i-atmosfaren/

Stigande koncentration av växthusgaser i atmosfären

Sedan förindustriell nivå har koncentrationen av summan av samtliga växthusgaser och klimatpåverkande ämnen stigit och utgör ca 460 ppm 2019. Utöver den uppvärmning som redan blivit följden av denna koncentrationsökning, kan ytterligare uppvärmning sägas finnas "intecknad", till följd av trögheter i klimatsystemet, och till följd av en avtagande "maskerande" effekt av kylande partikelutsläpp (i takt med att dessa utsläpp åtgärdas). För att det ska vara möjligt att klara Parisavtalets långsiktiga målsättningar är det mycket brådskande att de globala utsläppen av växthusgaser snabbt börjar minska. 

Metod

Data uttrycks i CO2-ekvivalenter. Figuren inkluderar bidrag från Kyotoprotokollgaser (KPG), gaser enligt Montrealprotokollet (MPG) samt även ozon och aerosoler ("icke-protokollgaser", NPG). 465 och 505 ppm CO2-ekvivalenter motsvarar en 67 procentig sannolikhet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 °C respektive 2,0°C över förindustriella nivåer.

Trenderna i globala genomsnittliga koncentrationer av atmosfärisk CO2 tas direkt från den amerikanska vädertjänsten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Globala genomsnittliga koncentrationsvärden för övriga klimatgaser baseras huvudsakligen på siffror från Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE) som innehar mätstationer runt om i världen. Dessa globala siffror tas fram genom att använda datamedelvärden från fyra mätstationer som jämnt fördelats över norra och södra halvklotet. 

För mer information om metod se även: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-7/assessment

 

Fördjupning

Klimatpåverkande gaser och partiklar

Den största delen av de globala växthusgasutsläppen utgörs av förbränning av fossila bränslen, främst för el- och värmeproduktion, inom industrin och för transporter. Avskogning i tropikerna och jordbruksproduktion är andra betydande utsläppskällor globalt. Utsläpp av partiklar påverkar också klimatet: sotpartiklar har en nettouppvärmande effekt, medan till exempel sulfat- och nitratpartiklar ger en kylning. Den sammanlagda effekten av de utsläpp som bidrar till partiklar i atmosfären uppskattas vara kylande. Totalt beräknas halten av samtliga klimatpåverkande gaser och partiklar i atmosfären motsvara cirka 460 ppm koldioxidekvivalenter 2019, vilket innebär en ökning på ca 50 ppm på tio år.

Koncentrationen av koldioxid, den viktigaste växthusgasen i den pågående klimatförändringen, passerade 400 ppm-gränsen kring 2015, och var 2021 på drygt 416 ppm som årsmedelvärde. 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Kontaktperson för indikatorn

Pelle Boberg Handläggare, klimatmålsenheten, Naturvårdsverket pelle.boberg@naturvardsverket.se 010-698 13 20

Ansvarig myndighet för indikatorn Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären: Naturvårdsverket