Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft

Utsläpp av kväveoxider

Svenska utsläpp av kväveoxider till luft.

Sveriges officiella statistik

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av kväveoxider

Skriv ut diagram för Utsläpp av kväveoxider

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/

Kväveoxidutsläpp

Totalt utsläpp av kväveoxider. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län).

Ladda ner karta för Kväveoxidutsläpp

Skriv ut diagram för Kväveoxidutsläpp

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/

Utsläppen av kväveoxider (NOX) har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.

Metod

Uppgifterna kommer från den årliga rapporteringen som Sverige gör i enlighet med luftvårds- och klimatkonventionerna (CLRTAP repspektive FCCC). Metoden som används är den som föreskrivs enligt konventionerna.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

SMED har det svenska datavärdskapet för utsläpp till luft. SMED är förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium där de tre organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår.

Fördjupning

Mellan 1990 och 2021 minskade de totala utsläppen av kväveoxider, NOx, med 60 procent. År 2021 var utsläppen 115 tusen ton.

Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 72 procent. Den största delen, nästan 84 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Personbilar står för majoriteten utav utsläppen av NOx från vägtrafik.

Utsläppen från personbilar var 70 procent lägre 2021 jämfört med 1990, men den stora minskningen skedde mellan åren 1990 och 2000. Mellan 2020 och 2021 syns en minskning i utsläppen på 6 procent.

Efter inrikes transporter är industrin den sektor som har störst utsläpp av kväveoxider. Sektorn svarar för 22 procent av de totala utsläppen, varav ungefär hälften kommer från förbränning inom industrin och den andra hälften från industriella processer.

Utsläppen från förbränning inom industrin har mer än halverats sedan 1990. En bidragande orsak är den avgift på utsläpp av kväveoxider som infördes 1992. Utsläppen per producerad energienhet har mer än halverats sedan avgiften infördes. Utsläppen från industrins processer var 13 procent lägre 2021 jämfört med 1990. 2021 stod papper- och massaindustrins sodapannor för 85 procent av processutsläppen.

Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin samt hushåll står för 12 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Arbetsmaskiner inom industrin står för knappt hälften av utsläppen.

 

För mer information och analyser se: Utsläpp av luftföroreningar på naturvårdsverket.se

Om data

Ansvarig myndighet för indikatorn Kväveoxidutsläpp: Naturvårdsverket