Resvanor uppdelade på färdsätt och kön

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (totalt)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (män)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Ladda ner diagramdata för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Skriv ut diagram för Rest sträcka i Sverige per färdsätt per år (kvinnor)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/

Underlaget har ännu inte hunnits analyserats tillräckligt för en mer ingående beskrivning. Indikatorn är ny och håller på att utvärderas.

Kollektivtrafik, cykel och gång stod för i genomsnitt 20,2 % av resandet under perioden 2011-2016. För år 2016 var motsvande siffra 21,9 %. Andelen persontransportresor till fots och med cykel har förhållit sig relativt konstant under åren, andelen med bil har varierat men visar en svagt minskande trend, medan andelen med kollektivtrafik visar en klar ökning.

Indikatorn följer upp regeringens nya etappmål: Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Metod

RVU Sverige är nationell resvaneundersökning. Data samlas in genom telefonintervjuer med urval av personer som bor i Sverige. Vid dessa intervjuer svarar personerna på frågor om sådana bakgrundsförhållanden som kan påverka deras resande, om alla deras förflyttningar och resande under ett dygn samt om alla deras längre resor under en längre tidsperiod. Urvalet av de personer som intervjuas är statistiskt. Det gäller också urvalet av de tidsperioder för vilka data om resor och förflyttningar samlas in.

Fördjupning

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn Resvanor: Naturvårdsverket