Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag i Skåne län

Strandnära byggande - Byggnadstyper

Figuren visar antalet nya byggnader inom 100 meter från från sjö eller vattendrag, liksom hur många av dessa som uppförts inom tätbebyggt område eller inom 50 meter från annan byggnad. En del byggnader ligger både inom tätbebyggt område och inom 50 meter från befintlig bebyggelse.

Ladda ner diagramdata för Strandnära byggande - Byggnadstyper

Skriv ut diagram för Strandnära byggande - Byggnadstyper

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/skane-lan/

Strandnära byggande - Antal byggnader

Antal nyuppförda byggnader under 2014-2018 inom 100 m från inlandsstrandlinjen. Bebyggelsen i närheten av stränder fortsätter och riskerar att både försämra tillgängligheten för friluftslivet och påverka vattenmiljön negativt. De flesta nya byggnader ligger inom 50 meter från redan befintlig bebyggelse. Figuren visar även hur många av byggnaderna som uppfördes inom tätbebyggt område (tätort). Källa: Statistiska centralbyrå

Ladda ner diagramdata för Strandnära byggande - Antal byggnader

Skriv ut diagram för Strandnära byggande - Antal byggnader

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/skane-lan/

Strandnära byggande inom skyddade områden

Antal nyuppförda byggnader inom 100 meter från sjöstrandlinjen inom skyddade områden, Källa: Statistiska centralbyrån

Ladda ner diagramdata för Strandnära byggande inom skyddade områden

Skriv ut diagram för Strandnära byggande inom skyddade områden

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/skane-lan/

Bebyggelsepåverkad inlandsstrandlinje

Varje år tillkommer det ny bebyggelse längs inlandsstrandlinjen. Notera att värdeaxeln inte börjar på 0. Källa: Statistiska centralbyrån

Ladda ner diagramdata för Bebyggelsepåverkad inlandsstrandlinje

Skriv ut diagram för Bebyggelsepåverkad inlandsstrandlinje

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/skane-lan/

Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. Det kan också ge negativa konsekvenser för djur- och växtlivet såväl i vattnet som på land genom att livsmiljöer förstörs eller fragmenteras. Ofta medför bebyggelse även ökning av annan påverkan som byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig aktivitet.

Antalet bostadsbyggnationer har ökat markant i strandnära lägen

Antalet nyuppförda byggnader i strandnära läge var år 2020 totalt 741stycken i Skåne län. Av det totala antalet var 617 av objekten uppförda inom 50 m från befintlig byggnad och 583 i tätortsnära läge. Antalet nyuppförda byggnader i strandnära lägen har varierat mycket från år till år, men från 2016 har det totala byggandet successivt minskat. Detta beror framförallt på en minskning av uppförandet av komplementbyggnader och även övriga byggnader.

Byggandet av bostadshus har däremot ökat markant under 2022, till motsvarande 2014 års nivå. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv, och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnation inom strandområden behandlas mycket restriktivt.

Metod

Se metod på nationell sida.

Se metod på nationell sida.

Fördjupning

Se nationell fördjupning.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Therese Elfström Utredare, Havs- och vattenmyndigheten therese.elfstrom@havochvatten.se 010-6986172

Ansvarig myndighet för indikatorn Strandnära byggande: Havs- och vattenmyndigheten