Genomförande av myrskyddsplanen

Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Indikatorn visar hur stor areal av planens totalareal där skyddsåtgärder genomförts eller inte i 5 klasser. Ju mörkare grön färg, ju bättre skydd och ju mer grönt desto bättre. Areal i gult i diagrammet planeras inte längre få skydd. Indikatorns mål är att arealen för klassen ”Inga resultat”, (röd del av staplarna) ska vara 0 hektar.

Ladda ner diagramdata för Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Skriv ut diagram för Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/

Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Areal med "Inga resultat" och där åtgärder ska genomföras. Målet är 0 hektar.

Ladda ner karta för Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Skriv ut diagram för Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/

Indikatorn visar hur stor areal av planens totalareal där skyddsåtgärder genomförts eller inte, och om åtgärder planeras för återstående areal eller inte. Detta visas i 5 klasser. Genomförda skyddsåtgärder kan vara något som hör till klasserna ”Skyddat”, ”Natura” och Markåtkomst”. Ju mörkare grön färg i diagrammet, ju bättre skydd och ju mer grönt desto bättre. Areal i klassen ”Skyddas ej” planerar inte längre myndigheterna att vidta skyddsåtgärder för. Målet är att skyddsåtgärder genomförs så att myrskyddsplanens områden kan bevaras och att arealen för klassen ”Inga resultat”, ska vara 0 hektar.

Skyddsåtgärder för myrskyddsplanens områden

Genomförandet av skyddsåtgärder för områdena i myrskyddsplanen är en viktig åtgärd för att bevara landets värdefulla myrar. Planen fastställdes 1994, reviderades 2007 och korrigerades 2016, och det är 2016 års version som följs i indikatorn. 

Indikatorn följer resultat av samhällets skyddsåtgärder för den areal som ingår i myrskyddsplanen. Resultat presenteras i fem klasser. Tre av dem visar den bästa skyddsåtgärden en yta omfattas av. De övriga två visar om åtgärder planeras för resterande areal eller inte. All areal i ett myrskyddsplanens områden klassas till en av de fem klasserna, ett område kan alltså ha flera delområden utifrån vilka åtgärder som är genomförda eller inte. Ett område kan dock inte ha areal fördelat på klasserna "Skyddas ej" och "Inga resultat". I de fall genomförda skyddsåtgärder överlappar klassas sådan areal till den bästa skyddsnivån.

De fem klasserna

 • ”Skyddad” är areal med områdesskydd med specifika föreskrifter, oftast naturreservat.

 • ”Natura” är areal som inte är ”Skyddat” men som är med i nätverket Natura 2000.

 • ”Markåtkomst” är areal som varken är ”Skyddat” eller ”Natura” men där markåtkomst är genomförd, (ett steg på vägen för att bli ”Skyddat”).

 • ”Skyddas ej” är den areal som samhället valt att inte gå vidare med skyddsåtgärder för.

 • ”Inga resultat” är den areal som återstår att vidta skyddsåtgärder för, eller där åtgärder påbörjats men som ännu inte gett resultat som indikatorn mäter.

Deletappmålet om myrskyddsplanen
Vid utgången av 2020 skulle etappmålet för områdesskydd uppnås. Genomförandet av Myrskyddsplanen under perioden 2012-2020 var en del av etappmålet. Den areal som vid början av 2012 tillhörde klass 5 "Inga resultat" (210 000 hektar) skulle ha skyddats så att den vid utgången av 2020 återfanns i klass 1 "Skyddad " eller klass 2 "Natura" istället. 

 

Resultat 2020 - Deletappmålet inte uppnått, fler åtgärder behövs 

Totalt ingår 681 944 hektar i myrskyddsplanen, varav 28% tillhörde klassen ”Skyddat” redan 1994.

Vid årsskiftet 2020/21 var 404 899 hektar (59%) i klassen ”Skyddat”. Därutöver var 73 442, hektar (11%) med i klassen ”Natura”. Ytterligare 20 053 hektar (3%) var med i klassen ”Markåtkomst” och hade färdig markåtkomst som är ett steg på vägen mot ”Skyddat”.

I samband med t.ex. detaljavgränsning av skyddade områden har det beslutats att inte gå vidare med skyddsåtgärder för 17 471 hektar (3%), klassen ”Skyddas ej”. För 166 080 hektar (24%) saknas resultat från olika skyddsåtgärder, klassen ”Inga resultat”.

För 397 av de 644 områdena i myrskyddsplanen anses skyddsåtgärderna vara klara och att det inte finns behov att göra ytterligare insatser eller att områdenas naturvärden hunnit förstöras i väntan på skyddsåtgärder.

Skyddstempot de senaste 5 åren
Under femårsperioden 2016-2020 har klassen ”Inga resultat” minskat med i snitt 2 301 hektar om året. Med den takten kommer det ta ytterligare 72 år till ”Inga resultat” nått målet, dvs 0. Skyddsåtgärderna för områdena i planen behöver alltså öka i tempo. Sedan kan ytterligare skyddsåtgärder behövas t.ex. att göra ett reservat av ett område som bara är Natura 2000 och/eller bara har markåtkomsten genomförd. Om genomfört skydd är tillräckligt för att bevara naturvärdena får utvärderas i andra sammanhang.

Deletappmålet om skydd endast uppnått till 15% 
Vid utgången av 2020 var det endast 15% av arealen som fått det skydd som behövdes för att nå deletappmålet. För 3% av arealen för deletappmålet har det tagits beslut om att inte gå vidare med skyddsåtgärder från samhällets sida. Det kan bero på att exploatering förstört områden, att frivilligt skydd genomförts eller att detaljavgränsningen exkluderat mindre partier av området i planen.

Det var en stor variation för resultaten av deletappmålet regionalt. I ett län var det bara fyra hektar som ännu inte omfattades av skydd. Därav låg en hektar i ett överklagat naturreservat och för de övriga tre hektaren finns inte längre planer på skydd. I ett annat län var resultatet negativt, dvs det fanns mer areal i klass 5 "Inga resultat" vid utgången av 2020 än i början av 2012. Den negativa utvecklingen berodde på en kombination av lågt skyddstempo och att några Natura 2000-områden fått gränserna justerade så att areal exkluderas, ingen våtmarksareal drabbades dock av minskningen.

Mer info
Läs mer om indikatorns utformning under Metodik. Under fördjupning finns mer information om myrskyddsplanen.

Metod

Indikatorn mäter miljöarbetets skyddsåtgärder för områdena i myrskyddsplanen. Indikatorn baseras på alla områdena i Myrskyddsplanen (reviderad 2007 och korrigerad till och med 2016) oavsett deras skyddsnivå när planen togs fram. Uppföljningen baseras på areal för olika skyddsnivåer och huruvida skyddsåtgärder är aktuella för återstående areal eller inte vid årsskiftena, i fem olika klasser.

1. Skyddat
Areal med laga kraftvunnet områdesskydd som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Areal med överlappande skydd räknas endast en gång.

Skyddad areal där skyddsformen/föreskrifter/avgränsning inte är tillräckligt för att bevara naturvärdena utan där områdesskyddet ska förbättras räknas av praktiska skäl med, även om det inte är helt korrekt.

2. Natura
Areal som inte uppfyller krav för klass 1, men som ligger inom Natura 2000-område för naturtyper.

3. Markåtkomst
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-2, men där markåtkomsten är genomförd (avtal om intrångsersättning eller köp/byte finns).

4. Skyddas ej
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-3 och där stat och kommun inte kommer gå vidare med ytterligare skyddsåtgärder.

5. Inga resultat
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-4, dvs areal som ska skyddas men där skyddsåtgärder inte påbörjats eller pågår men inte gett resultat än.

Resultatet baseras på uppgifter i områdesskyddets databaser och länsstyrelsens bedömning av vilka områden som ingår i klassen ”Inga resultat”. 

Bedömningsstöd för om skyddsåtgärder är klara
Nedan gäller utifrån indikatorns perspektiv om miljöarbetet anses vara klart eller inte, dvs om ytterligare skyddsåtgärder behövs eller inte. Utvärdering av hur bra skyddet fungerar, dvs om föreskrifter är bra utformade, gränser bra lokaliserade, skötseln är lämplig och sker i tillräcklig omfattning sker i andra sammanhang.

Skyddsåtgärder kan bedöms vara klara om någon av följande punkter uppfylls och staten intet ser skäl till att gå vidare med skyddsinsatser.

 • Myrskyddsplaneområdet har skydd som NP/NR/KR/BS/NVO1och/eller ingår i Natura 20002. NP/NR/KR/BS/NVO och Natura kan överlappa helt, delvis eller inte alls, men tillsammans täcker de hela myrskyddsplaneområdet.
 • Området är delvis skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO1 och/eller delvis skyddat som Natura20002. Tillsammans täcker de inte hela myrskyddsplaneområdet. Resterande areal avser länsstyrelsen inte att gå vidare med skyddsåtgärder för. Anledningen till att inte gå vidare kan vara av arronderingsskäl, att frivilligt skydd ägt rum, att naturvårdsavtal tecknats, att naturvärden är för låga eller har förstörts och att restaureringsambitioner saknas.
 • Området är varken skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men ett långsiktigt bekräftat frivilligt skydd, skydd genom naturvårdsavtal eller annan överenskommelse är befäst.
 • Området är varken är skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men alla skyddsambitioner har upphört på grund av förstörda eller för låga naturvärden eller fattade beslut om omfattande exploatering.

Skyddsåtgärder bedöms inte vara klara om någon av följande punkter uppfylls.

 • Det saknas medel för markåtkomst/skyddsprocess för myrskyddsplaneområde som varken är NP/NR/KR/BS/NVO1 eller Natura20002 eftersom andra områden ges högre prioritet för skydd som NP/NR/KR/BS1. Det gäller även om myrskyddsplaneområdet är lågt prioriterat för reservatsbildning på lång sikt jämfört med områden med andra naturtyper.
 • Markåtkomsten är helt eller delvis genomförd, men inte skyddet som NP/NR/KR/BS1.

1 Förutsatt att beslut vunnit laga kraft. Markåtkomsten behöver inte vara genomförd.

2 Förutsatt att regeringen fattat beslut om Natura 2000 och länsstyrelsen bedömer att Natura-regelverket är tillräckligt för att klara naturvärdena.

Underlaget
Det görs en korskörning mellan GIS-skiktet för Myrskyddsplanens områden jämfört med GIS-skikten för områden skyddade som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat och biotopskyddsområde. För resterande areal görs körning mot GIS-skikt för Natura2000 (pSCI/SCI/SAC). För kvarvarande areal görs körning mot GIS-skikt med genomförd markåtkomst. Naturvårdsverket skickar underlag från dessa datakörningar till länsstyrelserna och ber dem lämna sin bedömning av huruvida de samlade skyddsåtgärderna för ett område är tillräckliga och kan räknas som klara eller inte.

Länsstyrelserna tar ställning till vilka områden vars skyddsåtgärder är klara eller inte och skickar denna information till Naturvårdsverket som sammanställer data och beräknar areal för klasserna 4-5.

Indikatorn visar utvecklingen från årsskiftet 2006/2007 och framåt. Först från och med 2012 är indikatorn helt komplett gällande markåtkomst, eftersom de äldre data inte kunde rekonstrueras utan att gå igenom alla tidigare beslut manuellt. Indikatorn uppdateras senast i mars varje år.

Ansvariga
Naturvårdsverket ansvarar för indikatorn och att de GIS-skikt som används är korrekta. Länsstyrelserna ansvarar för att registrera nya beslut om skyddade områden och att efter uppmaning från Naturvårdsverket göra bedömningen om insatser är klara eller inte.

Fördjupning

Myrskyddsplanen

Naturvårdsverket tog fram Myrskyddplan för Sverige 1994. Planen innehåller de oskyddade myrar som Naturvårdsverket ansåg borde ges ett långsiktigt skydd och de myrar som 1994 låg i skyddade områden och hade höga naturvärden. Myrskyddplanen från 1994 ersattes med en reviderad version våren 2007. Sedan dess har GIS-skikt korrigerats vid två tillfällen 2013 och 2016. Efter senaste översynen ingår totalt 681 944 hektar fördelade på 644 områden i myrskyddsplanen.

Areal som överlappar mellan 1994 och 2007
Totalt överlappar ursprungsplanen och den reviderade planen 2007 med 468 564 hektar, varav 50% är våtmark.

Areal i planen från 1994 som togs bort 2007
Vid översynen togs 422 367 hektar bort, varav 38% var våtmark. Den areal som togs bort utgjordes huvudsakligen av några mycket stora reservat med mkt myr i Norrbottens län, några områden som innehöll annan våtmark än myr, områden som hunnit förstöras, areal som det beslutats att den inte skulle ingå i reservat efter detaljavgränsning.

Utökad areal 2007
Vid översynen lades 213 728 hektar till, varav 44% var våtmark. Den areal som adderades utgjordes huvudsakligen av nya områden baserad på ny kunskap om våtmark i Norrbottens län, rikkärr och sumpskog, ersättningsområden för områden som hunnit förstöras, areal som det beslutats att den skulle ingå i reservat efter detaljavgränsning och som inte ursprungligen var med.

Justeringar till och med 2016
I översynen 2016 tog 226 hektar bort ur planen. Den arealen bestod huvudsakligen av överlapp mellan angränsande myrskyddsplaneområden och areal som kommit med pga feldigitaliseringar.

Här får du tag i Myrskyddsplanen

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn Genomförande av myrskyddsplanen: Naturvårdsverket