Torvutvinningens omfattning

Torvutvinningens omfattning

Diagram 1 Torvutvinning i genomsnitt per femårsperiod med start 1980; d.v.s. 1980-1984, 1985-1989 o.s.v. Utvunnen torv anges i miljoner kubikmeter.

Diagram 2 Torvutvinning per år med start 1980. Utvunnen torv anges i miljoner kubikmeter. Linjen visar det glidande medelvärdet för torvutvinning i femårsperioder.

 

Ladda ner diagramdata för Torvutvinningens omfattning

Skriv ut diagram för Torvutvinningens omfattning

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/torvutvinningens-omfattning/

Torvutvinningens omfattning per år

Ladda ner diagramdata för Torvutvinningens omfattning per år

Skriv ut diagram för Torvutvinningens omfattning per år

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/torvutvinningens-omfattning/

Indikatorn presenterar antal miljoner kubikmeter torv som utvunnits per år. Den visas dels per år och dels som glidande medelvärde för att undvika att år med dåligt väder för torvbrytning slår igenom som trend.

 

Torvutvinningens omfattning

Indikatorn är en av många utvärderingsfaktorer för preciseringarna om ”Ekosystemtjänster” och ”Bevarande av våtmarker i ett landskapsperspektiv”. Indikatorn visar trycket från torvutvinning och indirekt mängden lagrat kol som frigörs genom utvinningen och som på så sätt minskar effekten av ekosystemtjänsten kollagring. Torvutvinning är inte den enda verksamhet som påverkar dessa två preciseringar, men en av få som det finns officiell statistik för och som enkelt kan användas för en indikator.

Indikatorn visas dels som glidande medelvärde, för att undvika att år med dåligt väder slår igenom som trend, dels som årlig utvinning. Trenden pekar, sedan ökningen på 1980-talet, på en relativt konstant utvinning.

Under 2019 skördades 1,3 miljoner kubikmeter energitorv. Det är en minskning med drygt 30 procent jämfört med 2018. 2018 års anvädning av energitorv var den högsta på många år på grund av väder och brist på biobränslen. Skörden av odlingstorv låg kvar på ungefär samma nivå som föregående år på 1,6 miljoner kubikmeter.

Metod

Metodik för indikatorn i sin helhet

Indikatorn presenterar antal miljoner kubikmeter torv som utvunnits per år, per femårsperioder med start 1980 och som glidande medelvärde. Data presenteras i två diagram.

Diagram 1 visar den genomsnittliga torvutvinning per femårsperioder med start 1980 (1980-1984; 1985-1989; 1990-1994 o.s.v.). 

Diagram 2 visar torvutvinningen per år med start 1980 samt glidande genom att det för varje år beräknas ett medelvärde på de senaste fem åren inklusive det aktuella året. Exempel: 2017 publicerar SCB data för 2016 och i indikatorns värde för 2016 baseras på perioden 2012-2016. Året därpå blir medelvärdet för åren 2013-2017 o.s.v.

Data kommer från SCB’s statistiska meddelanden och SCB får i sin tur data från torvbranschen. Indikatorn uppdateras varje år.

Fördjupning

Indikatorn presenterar antal miljoner kubikmeter torv som utvunnits per år. Indikatorn visas dels som glidande medelvärde, för att undvika att år med dåligt väder för torvbrytning slår igenom som trend, dels per år. Indikatorn har endast nationell upplösning. Den viktas för närvarande relativt lågt i bedömningen av om miljömålet nås eller inte.

På SCB's hemsida finns statistik om torvutvinning som innehåller mer information än denna indikator täcker. Där finns även rapporter om torvutvinningens miljöpåverkan.

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Helena Öberg Handläggare, naturanalysenheten, Naturvårdsverket helena.oberg@naturvardsverket.se 010-698 15 93

Ansvarig myndighet för indikatorn Torvutvinningens omfattning: Naturvårdsverket