Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Riksdagens definition av miljömålet

Säker strålmiljö

Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med strålning vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada, och att stråldoserna ska begränsas så långt som det är möjligt och rimligt.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, solen, naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.

Vilka är utmaningarna?

Den långsiktiga trenden med ett ökat antal årliga fall av hudcancer bedöms fortsätta, men ökningstakten har minskat på senare år. Den främsta orsaken till att fler fall av hudcancer diagnosticeras är den exponering för UV-strålning från solen och i solarier som skett historiskt. För att vända trenden måste människors exponering minska, vilket kräver en förändring av människors attityder till solande kopplat till skönhetsnormer och solskyddsbeteende. I årliga enkätstudier anger tillfrågade i minskande grad att de anser det viktigt att vara solbrun, vilket på sikt kan leda till färre sjukdomsfall och att färre dör av hudcancer.

Det är sedan länge väl känt att inandning av den radioaktiva gasen radon utgör en hälsorisk som framförallt ökar risken för lungcancer. Årligen diagnostiseras omkring 4 000 fall av lungcancer i Sverige varav Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 av fallen orsakas av radon. Det är önskvärt att öka antalet radonmätningar på såväl arbetsplatser som i bostäder för att få ett bättre underlag för åtgärder som sänker radonhalter där referensnivån för radonhalten i luft på 200 Bq/m3 överskrids. Det finns ett stort behov av att öka medvetenheten om radon hos både allmänhet och fastighetsägare. Berörda myndigheter behöver göra fler riktade och anpassade informationskampanjer. Det är även viktigt att kommunerna bedriver en effektiv tillsyn.

Når vi målet?

Nära

Strålsäkerheten är godtagbar inom flera områden och vi är nära att nå miljökvalitetsmålet. Däremot saknar Sverige en hållbar lösning för omhändertagande av radioaktivt avfall från andra verksamhetsutövare än kärnkraftverken. Detta medför osäkerheter i Sveriges förmåga att begränsa utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön. Även antalet fall av hudcancer har under flera års tid ökat. Minskad exponering för UV-strålning är avgörande för att vända trenden. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

Utvecklingen i miljön är negativ.