Användning av biocidprodukter

Det huvudsakliga syftet med detta etappmål är att minska miljö- och hälsoriskerna kopplade till användningen av biocidprodukter. Användningen av biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Etappmålet bidrar därmed till att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Om biocidprodukter

Biocidprodukter är bekämpningsmedel som ska skydda mot skadliga organismer för andra ändamål än växtskydd. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, båtbottenfärger, råttbekämpningsmedel, konserverings- och desinfektionsmedel. Vidare kan varor behandlas med biocidprodukter i syfte att ge varan en funktion, till exempel att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell.

Eftersom biocidprodukterna används inom många områden och även av konsumenter finns risk att ämnena hamnar i miljön via direkt kontaminering eller via avlopp. De verksamma ämnena i biocidprodukter har egenskaper för att bekämpa eller kontrollera levande organismer och användningen av biocidprodukter kan medföra risker för andra organismer än de som avses att bekämpas, det vill säga risker för människor, djur och miljön. Biocidprodukter används även för att behandla varor. För att nå en cirkulär ekonomi krävs att material återanvänds och återvinns utan att farliga ämnen återcirkuleras. Det är därför av särskild vikt att åtgärder vidtas för att fasa ut ämnen i biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper.

Aktörer och åtgärder som bidrar till att nå målet

För att nå etappmålet behövs insatser som bidrar till en ökad substitution samt åtgärder som styr mot en minskad användning av biocidprodukter som innehåller kandidatämnen för substitution. Vidare kan tillsynsvägledning, informationsmaterial samt utbildning och rådgivning behövas.

Viktiga aktörer för att nå målet är såväl myndigheter, forskningsinstitutioner, kommuner samt tillverkare av ämnen och biocidprodukter, och användare.

Kemikalieinspektionen ska ansvara för uppföljningen av etappmålet. För att möjliggöra uppföljning är det nödvändigt att kartlägga nuläget avseende kandidatämnen i biocidprodukter i Sverige.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen