Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Riksdagens definition av miljömålet

Levande skogar

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Miljötillståndet i skogen påverkas av skogsbrukets intensitet och metoder. Det påverkas även av att olika former av hävd, som skogsbete samt skogsbränder och andra naturliga störningar, har upphört eller minskat. Under det senaste seklet har det svenska skogsbruket lyckats öka skogens virkesförråd tack vare ett målmedvetet arbete. Detta har samtidigt medfört en omvandling av skogslandskapet. Utvecklingen har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer minskar, vilket påverkar många känsliga och hotade arter negativt. För arter knutna till lång kontinuitet och arter som behöver livsmiljöer som idag är ovanliga i skogslandskapet är situationen allvarlig. Det finns dessutom negativa effekter av den pågående klimatförändringen.

Vilka är utmaningarna?

Idag saknas tillräckliga styrmedel och åtgärder för att kunna säkerställa en bevarad biologisk mångfald i skogen och vidmakthålla skogens alla ekosystemtjänster över tid. Den pågående förlusten av naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig tid är ett brådskande problem. Eftersom det finns väldigt lite av sådana livsmiljöer kvar i skogslandskapet, ger avverkningen av dem en stor negativ påverkan på Sveriges möjligheter att bevara biologisk mångfald. Sveriges gröna infrastruktur har betydande brister och det är viktigt att bevara skogar med höga naturvärden, samt att restaurera biologiska strukturer och livsmiljöer. Det finns ett stort behov av naturvårdande skötsel i de skogsmiljöer som behöver det för att bibehålla värdena. Kulturlämningar skadas vid skogsbruksåtgärder i för hög omfattning. Tätortsnära skogar eller andra skogar där många människor vistas kan behöva skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva och tillgängliga.

Det pågår många åtgärder för att förbättra miljötillståndet i skogslandskapet. Långsiktigt formellt och frivilligt skydd av skogar med höga naturvärden, liksom arbetet med förbättrad miljöhänsyn till både natur- och kulturmiljövärden vid avverkning är exempel på viktiga insatser vars värde ökar över tid. De åtgärder som genomförs ger positiva effekter i miljön, men är inte tillräckliga för att stoppa förlusten av viktiga livsmiljöer i skogslandskapet.

FN:s mångfaldspanel IPBES slår fast att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Det är en stor utmaning att bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet, samtidigt som trycket på virkesproduktionen ökar för att förse samhället med råvara. Klimatförändringarna är ett växande hot för skogslandskapets arter, och betydelsen av en fungerande grön infrastruktur, så att arterna har spridningsvägar i landskapet, ökar.

Når vi målet?

Nej

Åtgärder som genomförs ger positiva effekter, men är inte tillräckliga. Förlust av
naturvärden som inte går att återskapa är ett allvarligt problem. Att skapa en funktionell grön infrastruktur brådskar och klimatförändringarna gör arbetet extra viktigt. I dag saknas tillräckliga styrmedel för att säkerställa bevarad biologisk mångfald i skogen och för att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster över tid.

Utvecklingen i miljön är negativ.