Användningen av växtskyddsmedel

Det huvudsakliga syftet med detta etappmål är att minska miljö- och hälsoriskerna kopplade till användningen av växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper ska minska väsentligt till 2030.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Etappmålet bidrar till att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.

Om växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål men även av konsumenter.

Eftersom växtskyddsmedel ofta appliceras direkt på växter eller i jorden finns risk att ämnena hamnar i den omgivande miljön direkt eller via avlopp. De verksamma ämnena i växtskyddsmedel har egenskaper för att bekämpa levande organismer och användningen av medlen kan medföra risker för andra organismer än de som avses att bekämpas, det vill säga risker för människor, djur och miljön.

Under de senaste 20 åren syns ingen generell minskning vad gäller risken för hälsa eller miljö i Sverige enligt Kemikalieinspektionens riskindex.

För att nå en cirkulär ekonomi behöver beroendet av kemiska växtskyddsmedel minska genom en utveckling av uthålliga odlingssystem, där farliga ämnen inte återcirkuleras.

Det är därför av särskild vikt att åtgärder vidtas för att fasa ut ämnen i växtskyddsmedel med särskilt farliga egenskaper.

Aktörer och åtgärder som bidrar till att nå målet

För att nå målet behövs insatser som bidrar till en ökad substitution och styr mot en minskad användning av växtskyddsmedel som innehåller kandidatämnen för substitution. Vidare kan tillsynsvägledning, information och utbildning behövas.

Integrerat växtskydd spelar en central roll när det gäller att kunna öka användningen av förebyggande åtgärder och alternativa växtskyddsmetoder.

Viktiga aktörer för att nå målet är såväl myndigheter, forskningsinstitutioner och kommuner som tillverkare av växtskyddsmedel, företag med rådgivare eller försäljare av insatsvaror inom lantbruket och företag verksamma inom lantbruket.

Kemikalieinspektionen ansvarar för uppföljningen av etappmålet.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Maria Linderoth Kemikalieinspektionen maria.linderoth@kemi.se 08-519 41 100

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen