Årlig uppföljning ett framgångsrecept för kommuner

Under våren 2017 genomfördes ett examensarbete vid Linnéuniversitet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län om kommunernas uppföljning av miljömålen. En av slutsatserna från studien är att en nyckelfaktor i arbetet med miljömålen är årlig uppföljning i samband med kommunernas bokslut.

Sidan senast uppdaterad: 19 september 2017

De flesta kommuner i studien anser att miljöfrågan är prioriterad men att det är svårt att få de ekonomiska resurserna att räcka till. Kommunerna är i behov av att göra tydligare kopplingar till miljömålen i många befintliga strategiska dokument och att ta fram rutiner för hur uppföljning ska gå till.

Så här gick det till

Syftet med studien var att undersöka hur kommuner i Kalmars län kan arbeta mer enhetligt med uppföljning av miljömålen. Utvalda politiker och tjänstemän intervjuades om kommunernas nuläge och visioner för framtiden. Studien visar att det finns flera likheter mellan kommunernas miljöarbete och föreslår att dessa likheter bör ligga till gemensam grund för utvecklingen av miljömålsarbetet.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Studiens slutsats är att regelbunden uppföljning av miljömålen är viktigt för att utveckla arbetet mot miljömålen. Kommunernas arbete kan stärkas genom att öka samverkan över organisationsgränserna och dra nytta av den kunskap och kompetens som finns i de olika kommunerna.

Effekter

Studien kan bidra till att stärka Sveriges arbete med de nationella miljömålen och på längre sikt även med att uppnå målen i Agenda 2030.