Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Örebro kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från sin finansverksamhet. Som första kommun i Sverige bestämde sig Örebro 2014 för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från fossil industri. Kommunen klimatsäkrar nu kapitalförvaltningen genom att placera tillgångarna i de mest hållbara företagen och bidrar till marknaden för hållbara placeringar genom att emittera gröna obligationer.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Målet för Örebro kommuns kapitalförvaltning är att klimatbelastningen ska vara lägre än jämförbara index och succesivt minska, med ambitionen att vara klimatneutral till 2030. Kommunen gör inga placeringar i fossil energi. Av kommunens placeringspolicy framgår att det vid val av placering ska beaktas hur förvaltarna aktivt arbetar för att främja företag vars strategi och styrning verkar för att uppnå målen i Agenda 2030, ett arbete som på sikt ska implementeras. Mätmetoderna för att beräkna klimatbelastningen från kapitalförvaltningen behöver utvecklas vidare av finansbranschen.

De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen i kommunens miljöprogram med tillhörande styrdokument inom klimat, byggnation, trafik, natur, giftfri miljö, avfall och vatten ska kunna nås. Miljöprogrammet innehåller Örebro kommuns miljöpolitiska mål, vilka utgår från de nationella miljökvalitetsmålen.
Örebro kommun har emitterat tre gröna obligationer, med ett samlat värde av 1 750 miljoner kronor, för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Under 2017 utgjorde gröna obligationer tolv procent av kommunens totala låneskuld.

Foto: Örebro kommun

Effekter

Genom arbetet med gröna finanser är kommunen med och driver på utvecklingen inom finansverksamheten till förmån för minskad klimatpåverkan. 

Genom arbetet med gröna finanser vill kommunen vara med och påverka finansbranschen att minska koldioxidavtrycket för sina investeringsportföljer. Sedan arbetet började har vi sett att det nu börjat skapas produkter med fokus på måluppfyllelse enligt Agenda 2030.

Gällande kapitalförvaltningen uppnår kommunen sina avkastningskrav och klimatbelastningen i kommunens kapitalförvaltning 2017 var 51 procent lägre än jämförbara index. Finansmarknaden har ett stort utvecklingsarbete kvar att göra för att beräkningarna av koldioxidutsläpp ska ge en rättvis bild av kapitalförvaltningens klimatavtryck.

Beräkningen av klimatbelastning i aktiefonder består till stor del av uppskattningar då data från många bolag saknas och mätmetoder för räntefonder saknas helt. Vidare saknas beräkningar för verksamheternas indirekta utsläpp. Beräkningarna är därmed inte heltäckande. Det är därför svårt att i dagsläget dra några mer långtgående slutsatser om hur Örebro kommuns portfölj bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle utifrån dessa mått.

Örebro kommun är en av parterna i ett nordiskt samverkansarbete kring gröna obligationer. Där har ett antal aktörer från offentlig sektor tagit fram en gemensam guide för rapportering av miljönyttan av gröna obligationer, framförallt om hur man beräknar och redovisar koldioxidminskningen. 

Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (Kommuninvests webbplats)

Örebro kommuns rapport 2018 följer de gemensamma riktlinjerna och visade att klimatnyttan från deras gröna obligationer var, per 31 december 2017, 24 639 ton koldioxidekvivalenter.

Lärdomar

Förutsättning med nära samarbete med de kommunala bolagens miljö- och energiexperter, kontinuerlig dialog. Uppföljningsprocessen kring byggnationer är central.