Förlängd livstid på bärbara datorer

Som en del i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 har Kristianstads kommun sett över möjligheten att förlänga sina IT-produkters livstid i syfte att minska klimatpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2023

IT-produkter står för en stor del av Kristianstads kommuns inköp. Det finns därför stor potential för ett mer cirkulärt resursutnyttjande att kunna leda till både miljömässiga och ekonomiska vinster. En produktgrupp som tidigt visade sig lämplig att arbeta vidare med var bärbara datorer. I kommunen fanns vid tillfället (2021) cirka 1 800 bärbara datorer med en genomsnittlig livstid på tre år.

Skulle det vara möjligt att förlänga de bärbara datorernas livstid med ett år? I så fall, med vilka konsekvenser? För att ge svar åt frågorna gjordes en nulägesanalys utifrån krav på hårdvara och prestanda, batteriernas livslängd samt datorernas förväntade supportbehov.

Totalt sett billigare lösning

Eftersom utvecklingstakten för datorer och annan elektronik har mattats av på senare år pekade analysen på att hårdvara och prestanda skulle kunna vara fullgod även efter fyra år. Nya datorer skulle dock behöva vara av något högre standard för att fungera ändamålsenligt under hela perioden. Längre användning skulle alltså sannolikt innebära högre kostnader för inköp. Man förväntade sig också stigande kostnader i samband med ett ökat behov av support och fler batteribyten. Sammantaget ger ökningarna en högre livscykelkostnad per enhet, men utslaget på fyra år minskar ändå kommunens totala omkostnader för datorerna med cirka 0,5 miljoner kronor per år.

Minskad klimatpåverkan trots fler batteribyten

Med fler batteribyten och ett större antal transporter i samband med supportärenden kunde också klimatpåverkan per enhet förväntas öka något. Men även i detta avseende ledde längre användningstid till en totalt sett större besparing.

Kommunens digitaliseringsråd antog förslaget om att förlänga livstiden för organisationens bärbara datorer och med det genomfördes en reell minskning av koldioxidutsläppen med drygt 40 ton per år. Det motsvarar utsläppen från 18 bilar som kör 1 500 mil om året.

En liten insats med stora resultat

Med en relativt liten arbetsinsats motsvarande 40 arbetstimmar har Kristianstads kommun kunnat genomföra en åtgärd som lett till både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Arbetet med att förlänga livstiden på fler av kommunens IT-produkter fortsätter även efter projektets slut. Vissa produkter innebär dock en större utmaning än andra. För mobiltelefoner och läsplattor som används i skolan är slitaget exempelvis betydligt större än för de bärbara datorer som används av administrativ personal. Här ser kommunen istället över möjligheten för nya lagringsrutiner att kunna leda till minskad klimatpåverkan genom färre leveranser.