Helsingborgs stad använder en trappstegsmodell vid krav på fossilbränslefritt

Helsingborg har ambitiösa mål kopplat till fossilfria drivmedel, samtliga fordon samt arbetsmaskiner ska vara fossilbränslefria år 2020 respektive 2024. Ett viktigt område för att nå dessa mål är att ställa krav vid upphandling av entreprenader.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2019

Helsingborg har valt att i ett antal upphandlingar ställa krav på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner enligt en trappstegsmodell. En modell som fått positiv respons.

Fossilbränslefritt till 2020

Helsingborg ska vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Det innebär att stadens ambitioner ibland är vassare än de nationella överenskommelser som gjorts politiskt. I december 2018 antog kommunfullmäktige en klimat- och energiplan för Helsingborg. Planen anger bland annat att samtliga fordon ska vara fossilbränslefria 2020. Det gäller både stadens egna fordon och anlitade entreprenörers. Därtill ska samtliga arbetsmaskiner, egna och entreprenörers, vara fossilbränslefria 2024.

Ett viktigt verktyg för att uppnå målen är upphandlingen av entreprenader. Entreprenader inkluderar ofta ett stort antal fordon och arbetsmaskiner och det är därför viktigt att ställa relevanta och bra hållbarhetskrav.

Krav i upphandlingar

Helsingborg valde att i ett antal entreprenadupphandlingar ställa krav på fossilbränslefria fordon och batteridrivna handmaskiner enligt en trappstegsmodell. Kraven formulerades som särskilda kontraktsvillkor, vilket gjorde det tydligt för anbudslämnaren vad de ska leva upp till under avtalstiden.

Som exempel ställdes det i en entreprenad krav på att minst 50 procent av entreprenörens fordon skulle drivas med fossilfria bränslen. Detta skulle vara uppfyllt senast ett år efter avtalsstart. Efter tre år skulle andelen vara uppe i minst 70 procent. I kravet angavs även att entreprenören i första hand skulle uppfylla detta genom att använda sig av fordon som drivs på biogas alternativt el.

Minskade vibrationer, buller och avgaser

I en annan upphandling ställdes krav på att entreprenören vid avtalsstart skulle ha minst 40 procent batteridrivna handmaskiner. Efter två år skulle andelen vara minst 60 procent och efter fyra år minst 80 procent. Genom att ställa kravet på detta sätt får entreprenören möjlighet att avgöra vilka handmaskiner som är bäst lämpade att byta ut till batteridrivna. En annan positiv effekt av batteridrivna handmaskiner är att arbetsmiljön för utföraren förbättras. Vibrationer, buller och avgaser minskar. Vid uppföljning ute i fält har responsen från användarna varit väldigt positiv.