Kulturmiljöer i vatten i Västerbottens län

Vårt gemensamma kulturarv i anslutning till sjöar och vattendrag är omfattande och mångskiftande. Men kunskapen om kulturmiljöernas utbredning, bevarandestatus och representativitet är bristfällig.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017

Projektet syftade till att förbättra de dåliga eller obefintliga kunskapsunderlagen för att bättre kunna bedöma, värdera och välja vilka miljöer som ska bevaras för framtiden. 

Varför gjordes det?

Syftet med projektet var att skapa en övergripande kunskapsbild över länets mest bevarandevärda kulturmiljöer i anslutning till vatten. Målet var även att öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med anknytning till vatten och att underlätta den kulturhistoriska bedömningen och värderingen i handläggningen vid ekologisk återställning i vatten. Projektet har bidragit till ett bättre kunskapsunderlag kring länets kulturmiljöer i vatten, framförallt flottningslämningar och även synliggjort var det finns ytterligare kunskapsbrister.

Så här gick det till

Inga vattendrag totalinventerades. Fokus lades i stället på att besöka många vattendrag genom punktinsatser för att få en så bred bild som möjligt av länets vattenanknuta kulturmiljöer.

"Projektet har bidragit till ett bättre kunskapsunderlag kring länets kulturmiljöer i vatten, framförallt flottningslämningar och även synliggjort var det finns ytterligare kunskapsbrister."

Inventering i länet pågick under tre år och finansierades med medel från Vattenförvaltningen i Bottenhavets distrikt, anslaget 7:2 – bidrag till kulturmiljövård samt medel från naturvården. Inventeringarna föregicks av ett förarbetet med insamling av befintlig kunskap och upprättande av kriterier som användes för att göra ett urval av vattendrag som senare besöktes i fält. 

Viktiga lärdomar och erfarenheter

  • Av inventerade vattendrag i projektet fanns det få helt intakta flottningslämningar kvar.
  • I länet finns det endast ett småskaligt vattenkraftverk, i ursprungligt skick och fortfarande i drift. 
  • I länet finns det många bevarande småskaliga vattendriva industrier men de är i stor omfattning förfallna. 
  • Det finns stora behov av vård och restaurering av kulturmiljöerna vid vatten.
  • Hela flottningsmiljöer/hela sträckor prioriteras för bevarande framför enstaka lämningar. 
  • Det är viktigt att en kulturhistorisk dokumentation sker innan flottledslämningar rivs ut eftersom borttagna kulturlämningar inte kan återskapas. 
  • Projektet har gett en bättre bild av flottningslämningar i Västerbottens län.