Lilla byggnadsvårdsbidraget bevarar vår historia

Byggnader som tas ur bruk riskerar att överges och förfalla, men samtidigt fyller de en viktig funktion eftersom bebyggelsen berättar om människors liv och arbete. Länsstyrelsen i Örebro Läns Lilla byggnadsvårdsbidrag är ett förenklat bidrag som syftar till att bevara hus som förlorat sin ekonomiska funktion.

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2017

I takt med att till exempel jordbrukets ekonomiska och tekniska förutsättningar förändras, ändras också behov av bebyggelse. Samtidigt som nya byggnader tillkommer tas äldre byggnader ur bruk. Sådana förändringar påverkar förutsättningarna för enskilda byggnaders bevarande. Men de får också konsekvenser för hur vi i framtiden kan förstå det vardagliga landskapets och byggnadstypers historia, både på landsbygd och i stadsmiljö.

Lilla byggnadsvårdsbidraget syftar till att värna byggnader som i sig inte har tillräckligt höga kulturhistoriska värden för ordinarie byggnadsvårdsmedel men som bidrar till kulturmiljöns samlade värde.

Så här går det till

Lilla byggnadsvårdsbidraget är ett bidrag till reparation av byggnader som inte längre används och har förfallit men som är av betydelse för kulturmiljön. Bidraget kan utgöra upp till 50 % av kostnaderna, som mest 25 000 kr. En förutsättning för bidraget är att åtgärderna sker så att de kulturhistoriska värdena bevaras. En antikvarie besöker därför platsen och lämnar skriftliga råd och anvisningar om hur åtgärder ska utföras. Efterlevnaden av anvisningarna följs upp i samband med rapportering.

Bidrag kan inte sökas för till exempel modernisering eller bostadsanpassning. Bidraget ges inte heller till åtgärder som redan påbörjats eller genomförts och kan inte kombineras med ROT-avdrag. Exempel på byggnader som kan få bidraget är jordkällare, dass, småverkstäder eller gårdshus i tätorter. Ett liknande bidrag tillämpas även av Länsstyrelsen i Västernorrland och kan bland annat sökas för vård av fornlämningar.

Effekter

Lilla byggnadsvårdsbidraget har visat sig vara ett effektivt sätt att med förhållandevis små medel stärka vardagliga kulturmiljövärden.