Miljöarbete som ger lantbrukarnytta

Det var på grund av Averstadån som lantbrukaren Håkan Thörner först kom i kontakt med Greppa Näringen. Växtnäringsförluster hade mätts i ån sedan 1980-talet och halterna av kväve och fosfor var höga. Länsstyrelsen Värmland tog kontakt med lantbrukarna längs ån för att gemensamt hitta sätt att minska läckaget.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2018

– I stället för tvingande åtgärder ville vi gemensamt arbeta på ett positivt vis och göra miljöinsatser för ån, berättar Håkan Thörner, som driver Norra Averstad gård, tillsammans med sina syskon Sören och Monica.

Började med växtnäringsbalans

Redan tidigare hade de börjat med skyddszoner runt Averstadån, men det fanns fler saker som kunde förbättras. Efter rådgivning inom modulen växtnäringsbalans visade det sig att gården hade ett överskott på kväve. Mycket flytgödsel hade lagts ut på höstarna för att klara lagringsvolymerna över vintern. De byggde en satellitbrunn på 2 000 kubikmeter för att kunna lagra mer flytgödsel över vintern. I dag sprids också gödseln på en större areal.

– Nu kör vi ut flytgödseln på våren istället. Det gör att vi kan utnyttja mer av kvävet i gödseln och det går inte åt lika mycket köpt mineralgödsel.

Rådgivningen stöd ur miljösynpunkt

Intresset för miljöfrågor fanns redan tidigare bland syskontrion, men Greppa Näringen har fungerat som ett stöd i arbetet, upplever Håkan Thörner.

– Greppa Näringen blev ett svar på att vi gör rätt saker, säger han.

En annan konkret förändring till följd av rådgivningen från Greppa Näringen är att de nyligen har börjat odla proteingrödor.

– Vi har börjat odla åkerböna och ger till korna. Det gör att vi köper in ännu mindre protein till gården. De ger 30 procent åkerböna, tillsammans med korn och havre, i kraftfodret. Till en början odlades åkerbönorna för att uppfylla EU-reglerna om ekologiska fokusarealer.

– Vi var ju tvungna att ha en baljväxt på gården. Men sedan visade det sig att åkerbönan fungerade väldigt bra, så då har vi bara ökat odlingen av den. Och det gör vi helt frivilligt, skrattar Håkan Thörner, och tillägger att han tror att de kommer behöva odla ännu mer åkerbönor i framtiden.

Håkan Thörner
Foto: Jordbruksverket

Ökad produktion

Håkan Thörner berättar att årsproduktionen har ökat sedan 2012 från cirka 9 400 kilo ECM (energikorrigerad mjölk) till dagens nästan 11 000 kilo ECM. Han påpekar att det är många faktorer som spelar in, som avel, idogt arbete och bättre grovfoder. Men rådgivningen har också gjort sitt.

– Det var i och med Greppa Näringens grovfoderrådgivning vi fick mer klarhet i att det verkligen är viktigt att ha ett bra grovfoder.

– Jag tror absolut att vi gör en förtjänst till följd av de åtgärder vi har gjort i och med Greppa Näringen, säger Håkan Thörner.

Samarbete som sprids

Han ser också att andra lantbrukare som ännu inte är medlemmar i Greppa Näringen har kunnat vara delaktiga i arbetet kring Averstadån. Det har varit dikardagar i bygdegården och ett stort fokus på gödsel, dränering och strukturkalkning.

– Det har varit en stor fördel att vi har fått mycket rådgivning gratis.

Greppa Näringen ger lantbrukarnytta

Håkan Thörner tror att andra lantbrukare som ännu inte är certifierade eller gjort några andra stora miljöåtgärder skulle ha särskilt stor nytta av rådgivningen från Greppa Näringen. Framöver finns långt gångna planer på Norra Averstad gård att bygga en fosforfälla. Håkan Thörner tycker även att det vore intressant att få mer kunskap om markpackning på gården, att göra en uppföljande växtnäringsbalans för att se hur de ligger till i dag på gården och lära sig mer om verktyget CropSat.