Miljövardag i Karlstad

Karlstad kommun har i projektet MiljöVarDag fått cirka 100 familjer att lära sig att leva lite mer miljövänligt. Såväl villaägare som lägenhetsinnehavare, glesbygdsbor och stadsbor deltog.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2019

Varför gjordes det

Syftet med MiljöVarDag var dels att arbeta med familjerna och dels ett informationsarbete där familjernas resultat och erfarenheter spreds till allmänheten.

"Familjerna gjorde tillsammans över 1 000 miljöåtgärder i strävan att ändra sin livsstil."

Målet var att ge konkreta tips och råd om hur hushåll kan minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, synliggöra klimatproblemet och växthuseffekten samt få en ökad förståelse och delaktighet för miljöfrågor.

Så här gick det till

Familjerna fick själva välja miljöåtgärder och medverkade helt utifrån sina egna förutsättningar. Familjerna erbjöds gemensamma föreläsningar, studiebesök och andra träffar ungefär en gång i månaden – bland annat utbildningstillfällen, filmvisning, studiebesök, cykelmekarkvällar, teater – allt för att öka familjernas motivation, delaktighet och kunskap. Dessutom fick de stöd av en gruppledare.

Familjerna gjorde tillsammans över 1 000 miljöåtgärder i strävan att ändra sin livsstil. Därmed har de också minskat sina fossila koldioxidutsläpp med mer än 1,5 ton per familj. Familjerna har blivit goda exempel som tydliggör sambandet mellan vår vardagliga livsstil och klimatpåverkan.

De allra flesta familjer genomförde åtgärder inom energi- och transportområdet, till exempel sparade på el och vatten, körde bil mer miljövänligt och började cykla till jobbet. Vissa familjer provade också exempelvis källsortering och ekologisk mat. Miljöåtgärderna sammanställdes i en broschyr och finns att ta del av på Karlstad kommuns webbplats. 

Tillsammans gör vi Karlstad miljösmartare (karlstad.se)

Effekter

De varaktiga effekterna av familjernas livsstilsförändringar undersöktes i en uppföljning efter ett och fem år efter att projketet avslutats.  

Slutsatsen från uppföljningarna var att en större andel av deltagaren generellt hade bibehållit livsstilsförändringarna och engagemang från projekttiden, och man uppgav att en mer miljöanpassad livsstil numera var en naturlig del av vardagen. Deras medverkan i projektet hade även gett ringar på vatten då familjerna upplevde att de fungerade som någon slags miljöambassadörer bland släkt och vänner, på sina arbetsplatser och i skolan. En mindre andel av familjerna uppgav även att deras medverkan i projektet hade inneburit att man efter avslutat projekt fortsatt utveckla sitt miljöengagemang och vidareutvecklat sin livsstilsförändring i mer miljövänlig riktning