Minskade utsläpp av lustgas i Linköping

Region Östergötland satsar på att bli en klimatneutral organisation till 2020. En del av arbetet går ut på att minska utsläppen av lustgas, och därför har man installerat en anläggning som tar hand om – och förstör – gasen när den använts.

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2017

Varför gjordes det

Lustgas är en stark växthusgas som används för smärtlindring i vården, framför allt vid förlossningar. Fördelarna med gasen är bland annat att den snabbt går ur kroppen och har liten påverkan på barnet. Men den har också en stor påverkan på klimatet och för att minska sjukhusets klimatpåverkan, behövde man minska utsläppen av lustgas.

Så här gick det till

Under 2012 tog Region Östergötland fram ett åtgärdsprogram för att minska utsläpp från klimatpåverkande anestesigaser, där lustgas ingår. I åtgärdsprogrammet konstaterades att utsläppen kunde reduceras rejält om man installerade en destruktionsanläggning.

Problemet vid den tidpunkten var att antalet leverantörer av destruktionsanläggningar var begränsat, och det fanns en osäkerhet kring marknadens mognad. Dessutom konstaterades problem med drift och service på befintliga anläggningar. Regionen valde då att avvakta beslut i frågan.

Samtidigt stod Universitetssjukhuset i Linköping inför en omfattande ombyggnation, som bland annat innebar att förlossningsavdelningen skulle flytta till en ny byggnad. Inga medel var avsatta för destruktionsanläggningen vid den tidpunkten, men det beslutades ändå att vid flytten göra plats för att kunna komplettera med en destruktionsanläggning inom en snar framtid.

Arbetet gick sedan vidare med en förstudie om installation av lustgasdestruktion. I förstudien, som blev färdig 2015, konstaterades att drift och skötsel av anläggningar som fanns i andra landsting nu verkade fungera bra. När det sedan dök upp en möjlighet att få medfinansiering i projektet genom Klimatklivet så var saken klar. Underlag för ansökan fanns redan framtaget och ansökan beviljades.

Viktiga erfarenheter och lärdomar

Det är viktigt att samverka mellan fastighets- och miljöfunktion så att båda aspekterna kommer med i utredningar inför eventuella investeringar med miljöeffekt. I det här projektet var även omvärldsbevakning av utvecklingen inom lustgasdestruktion hos andra aktörer en stor framgångsfaktor. Det lönade sig att vara proaktiva – det gick så mycket enklare att genomföra ansökan till Klimatklivet när det fanns ett färdigt underlag och plats var förberedd på sjukhusen. Annars hade reningsutrustningen antagligen inte kunnat installeras alls, eller så hade kostnaden blivit betydligt högre än den blev.