Örefjärden, kulturmiljö- och naturvärden

Örefjärden - Snöanskärgårdens marina naturreservat i Västerbottens län har höga natur- och kulturvärden. När naturreservatet skulle bildas gjordes en ordentlig kulturhistorisk utredning och kulturmiljövärdena beskrivs och uppmärksammas på ett bra sätt i skötselplanen.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017

På så vis skyddas och vårdas såväl natur- som kulturmiljövärdena i denna fina kustmiljö, vilket är positivt för kulturmiljödelarna av Hav i balans och levande kust och skärgård. Ytterligare effekter är att fastighetsägare, medborgare och besökare uppmärksammas på kust- och skärgårdslandskapets alla värden, vilket också leder till att fler personers intresse och engagemang för den miljö och det landskap de vistas i eller besöker fångas.

Så här gick det till

Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat ligger i Västerbottens län. Området tillhör länets finaste kustmiljöer och inkluderar en spännande blandning av höga värden för natur, kulturhistoria och friluftsliv. 

Inom ramen för reservatsbildningsprocessen utförde Västerbottens museum 2008 en kulturhistorisk utredning på uppdrag av länsstyrelsen.  Kulturmiljövärdena lyfts fram i beslutet och syftet med naturreservatet:

I skötselplanen, rikt illustrerad med fotografier och kartor, har den historiska användningen av mark och vatten och de kulturhistoriska värdena egna avsnitt i beskrivningen av reservatet. I plandelen finns skötselområden för kulturmiljöer och kulturhistoriska lämningar med mål och åtgärder. 

"Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat är dock ett mycket bra exempel på hur skydd och förvaltning av kulturmiljövärden har inkluderats i ett naturreservat."

Här framgår exempelvis att kulturmiljöerna på Snöan i form av gamla lämningar, kapellet, fiskelägeskaraktären och bebyggelsen ska vårdas och bevaras så att deras värden består och kan visas för allmänheten. På länsstyrelsens hemsida, med information om naturreservatet, lyfts också de kulturhistoriska besöksmålen fram under en egen rubrik.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Ett viktigt utvecklingsområde, som är direkt relaterat till åtgärder för att nå miljömålens alla delar, är att använda de verktyg som staten har inom områdesskydd, vård och information mer tvärsektoriellt.

Staten satsar stora resurser på områdesskydd för att nå miljömålen. Det finns en stor utvecklingspotential i att bättre integrera natur- och kulturvärden i det arbetet, för att nå uppsatta mål. Flera studier visar att kulturmiljövärdena inte tas om hand i naturreservaten (ex RAÄ rapport 2006:6 och 2008).

Örefjärden-Snöanskärgårdens marina naturreservat är dock ett mycket bra exempel på hur skydd och förvaltning av kulturmiljövärden har inkluderats i ett naturreservat. Det visar att det är möjligt att integrera natur- och kulturmiljövård i arbetet med skydd och skötsel, om viljan finns. Det leder till ökade möjligheter att nå miljömålen och gynnar medborgarnas tillgång till och upplevelse av en rik såväl natur- som kulturmiljö.