ReMiBar – fria vandringsvägar för vattenlevande djur

ReMiBar är ett projekt med målet att skapa fria vandringsvägar i fem vattensystem i Norr- och Västerbotten. Detta för att vattenlevande djur ska kunna förflytta sig mellan lekområden, uppväxtområden och för att kunna hitta mat. Ett annat mål var att sprida information om projektet samt anordna utbildningstillfällen och informationsmöten.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2017

Så här gick det till

Vandringshinder har tagits bort och därmed möjliggjort för fisk och andra djur i vattendragen att ta sig till områden som tidigare varit svåra eller omöjliga att nå. Det innebär att djuren får tillgång till fler habitat för lek, uppväxt och för att leta efter föda. På sikt kan det leda till ökade och hållbara populationer i våra vattendrag.

Förutom att åtgärda vandringshinder, har projektet jobbat med flera informationsinsatser och informationskanaler för att öka kunskap om problemen med vandringshinder och visa på goda exempel.

Effekter

Totalt sett har över 170 mil vattendrag öppnats upp och en yta på 49 kvadratkilometer har åter fått kontakt med Bottenviken och Östersjön. Redan nu syns positiva och uppenbara trender i data från några av elfiskeplatserna i Varjisån, Sävarån och Lögdeälven vad gäller reproducerande lax och/eller öring.

Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Projektet har jobbat med en egen hemsida, spridit information via Facebook och Youtube, jobbat med tydligt profilmaterial, lagt ut pressmeddelanden samt jobbat aktivt med att sprida nyheter som tagits emot väl lokalt, regionalt och nationellt.

Projektet har nått ut till riktade målgrupper, skolor och allmänheten via 18 stycken exkursioner med totalt ca 3000 deltagare och fem seminarier med ca 130 deltagare.

Filmen som togs fram i projektet har fått mycket bra respons och varit ett uppskattat inslag vid våra presentationer. Den svenska versionen har visats över 1200 gånger på Youtube och den engelska versionen över 200 gånger.

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Tillsammans kan man få så mycket mer naturvårdsnytta för pengarna så det är viktigt att få med alla aktörer inom samma område. Se också till att ha gott om tid för alla miljötillstånd och tänk noga igenom vilka tillstånd som krävs. Tänk också på att avsätta tid för den ekonomiska redovisningen, den är speciellt viktig när det rör sig om LIFE-projekt. Se till att ha roligt tillsammans!