Utsläpp av klimatpåverkande gaser i Skåne län

Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Utsläpp av klimatpåverkande gaser fördelat på sektorer, exklusive utrikes flyg och sjöfart. Mer detaljerad information finns i den nationella emissionsdatabasen

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Skriv ut diagram för Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkande-utslapp/skane-lan/

 

Utsläppen sjunker för långsamt!

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar och det krävs omfattande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att minska utsläppen av växthusgaser.

De skånska växthusgasutsläppen år 2018 var 5,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Växthusgasutsläppen i Skåne minskade med 37 procent mellan åren 1990–2018, vilket främst beror på halverade utsläpp från industrin och utfasningen av fossil uppvärmning. I Sverige har utsläppen under samma period minskat med runt 27 procent. Länets växthusgasutsläpp domineras av transporter som står för 36 procent av utsläppen, jordbruk som står för 20 procent och industri som står för 17 procent.

Efter att de årliga utsläppen minskade snabbt under det tidiga 2010-talet har minskningstakten stannat av. Minskningstakten måste flerdubblas de kommande åren för att Skåne ska nå sitt regionala mål om 80 procent lägre växthusgasutsläpp 2030 jämfört med 1990.

Metod

Uppgifterna gäller utsläpp som sker inom det geografiska länet, med undantag av utsläpp i från Utrikes transporter (sjöfart och flygtrafik). För konsumtionsbaserade utsläpp se vidare Naturvårdsverket Konsumtionsbaserade utsläpp.

De utsläppsuppgifter som presenteras är konsistenta med de nationella uppgifter som Sverige rapporterar årligen till FN:s klimat­konvention (UNFCCC) och UNECE:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Uppgifterna om utsläpp som sker på läns- och kommunnivå grundar sig alltså på det som rapporteras internationellt.

Den geografiska fördelningen av de totalutsläpp som sker i Sverige och som Sverige rapporterar utförs enligt konceptet ”top-down”. Detta innebär att emissioner bryts ner från en nationell eller regional totalemission för att uppnå en högre rumslig upplösning på lokal nivå. Metodiken är utvecklad av SMED som har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram allt dataunderlag och tillhörande dokumentation för den internationella rapporteringen. SMED är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI. 

Arbetet med geografisk fördelning av Sveriges utsläpp till luft (totalt 29 ämnen) är sedan 2007 ett årligt projekt. På grund av sämre tillgång på statistik kan man även förvänta sig att utsläppsuppgifterna för 1990 och år 2000 håller lägre kvalitet än de för 2005 och framåt.  

Genom årliga retroaktiva omräkningar säkerställs att metodförändringar inte orsakar trendbrott. I vissa fall har dock tillgängliga grunddata (t.ex. statistik) förändrats, vilket kan leda till icke reella trendbrott.  

Mer info finns i Metod- och kvalitetsbeskrivning Geografisk fördelning av emissioner till luft på RUS hemsida. När det gäller beräkningar av de nationella totalutsläppen för olika sektorer, som till stor del styr noggrannheten även på regional nivå hänvisas till: Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention

Ämnen som ingår i geografiskt fördelade emissioner grundade på internationell rapportering under 2020

Växthusgaser

Metaller

Partiklar

Övriga luftföroreningar

CO2 (fossilt)

Pb

PM2.5

NOx

CH4

Cd

PM10

SO2

N2O

Hg

TSP

NH3

HFC

As

Sot (BC)

NMVOC

PFC

Cr

 

CO

SF6

Cu

 

Dioxin

 

Ni

 

benso(a)pyrén

 

Se

 

PAH-4

 

Zn

 

HCB

PCB

 

 

 

 

Utsläpp av alla ovan nämnda ämnen återfinns i den nationella emissionsdatabasen för luftutsläpp.

Kommundata kan nås via den nationella databasen för luftutsläpp

Via den nationella emissionsdatabasen ovan finns även uppgifter på kommunnivå. När man använder dessa data bör man läsa om uppgifterna på hemsidan, särskilt pdf:en som heter Info och tips till kommunala energi- och klimathandläggare samt metod- och kvalitetsbeskrivningen.

Fördjupning

Denna indikator visar utsläpp som sker inom länet, alltså ett produktionsperspektiv. För att få fram de utsläpp som svensk konsumtion orsakar, konsumtionsperspektivet, måste man lägga till de utsläpp som sker utanför länet vid produktion av våra konsumtionsvaror samt internationella transporter och resor, och dra ifrån utsläpp i Sverige av varor som går på export. Utsläpp från svensk konsumtion är betydande och andelen som sker i utlandet har ökat på senare tid. Läs mer om klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion på Naturvårdsverkets hemsida.

Bland de etappmål som regeringen beslutat är det fem som rör utsläpp av växthusgaser, se vidare Etappmål på Sverigesmiljömåls.se

Sedan 1 januari 2018 finns ett klimatpolitiskt ramverk, numera ingår de svenska klimatmålen i lagstiftningen och regeringens arbete granskas av ett klimatpolitiskt råd genom årliga rapporter. Varje mandatperiod ska regeringen presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Den första kom år 2020 och heter En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan. Vidare ska regeringen varje år lämna en klimatredovisning.

Om data

Lars Klintwall Handläggare, klimatmålsenheten, Naturvårdsverket lars.klintwall@naturvardsverket.se 010-698 12 82

Ansvarig myndighet för indikatorn Klimatpåverkande utsläpp: Naturvårdsverket