Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark

Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Ladda ner diagramdata för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Skriv ut diagram för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Ladda ner diagramdata för Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Skriv ut diagram för Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Ladda ner diagramdata för Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Skriv ut diagram för Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Statistiken redovisar arealer skogsmark inom de fyra formerna Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark. Där det är möjligt redovisas statistiken på län eller landsdelar. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan fyra myndigheter; SCB, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU Riksskogstaxeringen.

Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte. 

6 procent av landets totala produktiva skogsmark var vid utgången av 2019 formellt skyddad. Under 2019 har cirka 22 000 hektar tillkommit som formellt skyddad skogsmark. Det motsvarar 0,1 procent av all skogsmark i Sverige. Drygt 17 000 hektar är belägna på produktiv skogsmark. 2019 års nya arealer inom formellt skyddad skogsmark finns framförallt i den nordboreala regionen, som utgörs av Norrbottens och Västerbottens län nedan den fjällnära gränsen. Där finns 40 procent av de nya arealerna. 19 procent av det nya skyddet är beläget i den fjällnära regionen. Nya arealer på produktiv skogsmark är till 16 procent belägna i den fjällnära regionen.

De frivilliga avsättningarna har ökat med nästan 45 000 hektar, vilket motsvarar 0,2 procent av Sveriges skogsmark. Nya arealer inom frivilliga avsättningar finns till största delen i Svealand. Där finns 52 procent av de nya arealerna. 25 procent av tillskottet finns i Norra Norrland och 15 procent i Götaland.

Preliminära skattningar visar att det har tillkommit 22 500 hektar hänsynsytor. Det motsvarar 0,1 procent av skogsmarken i Sverige. Statistiken är en skattning utifrån det senast kända värdet, vilket är treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2014/15. Arealerna uppskattas vara relativt jämnt fördelade mellan Sveriges fyra landsdelar. Det bedöms vara ett något större tillskott i Svealand och Södra Norrland, där 32 respektive 28 procent av tillskottet antas finnas.

Myndigheterna har låg kunskap om kvaliteten och beständigheten av lämnad hänsyn och frivilliga avsättningar och därmed är det svårt att bedöma bidraget till miljökvalitetsmålet.

Statistiken visar att den improduktiva skogsmarken har minskat under 2019. Det förklaras till viss del av arealer som har överförts till formellt skydd. De förändringar som finns i områden utanför formellt skydd antas till stor del bero på undersökningstekniska skäl.

Formellt skydd: 

Nedan den fjällnära regionen

Nedan den fjällnära gränsen är 3,7 procent av den totala arealen skogsmark formellt skyddad, varav 2,5 procent är skydd enligt miljöbalken. Av den produktiva skogsmarken nedan fjällnära gräns är 3,5 procent formellt skyddad, varav 2,4 procent är formellt skyddat enligt miljöbalken.

Ovan den fjällnära regionen 

Det sammanlagda formella skyddet utgör 56 procent av all skogsmark ovan den fjällnära gränsen. Formellt skydd enligt miljöbalken står för huvuddelen av skyddet och uppgår till 51 procent av den totala arealen skogsmark ovan fjällnära gränsen. Sett till endast produktiv skogsmark ovan fjällnära gräns, är 53 procent av den formellt skyddad. 45 procent av den produktiva skogsmarken är skyddad enligt miljöbalken. 6 procent av den produktiva skogsmarken ovan fjällnära gräns utgörs av beslut utan laga kraft och markersättningar. Av den totala skogsmarken ovan fjällnära gräns utgörs 4 procent av beslut utan laga kraft samt markersättningar. 

Metod

Information om metoden finns på följande webbplats:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Fördjupning

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. De förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark. Inom det formella skyddet finns stora överlapp mellan olika delmängder, kallade instrument. De har här räknats bort till en nettoareal för formellt skyddad skogsmark. Vid utgången av 2019 omfattade den formellt skyddade 6 procent av landets totala produktiva skogsmark. 

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. 

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. 

Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt inte kan producera mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog.

Det mesta av den improduktiva skogen återfinns i de nordligare delarna av landet.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark: Skogsstyrelsen