Strukturer i skogslandskapet

Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Hela landet.

Med död ved avses vedsubstrat som är 20 cm eller mer i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark med mer än 20 kubikmeter per hektar av sådan död ved. Med grova träd avses för tall, gran och ädellöv, träd som är 45 cm eller mer i diameter. För övriga lövträd gäller minst 35 cm i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark med minst 60 sådana träd per hektar. Med äldre lövrik skog avses skog som i medeltal är äldre än 80 år i boreal region och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral region samt där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd.

Ladda ner diagramdata för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Hela landet.

Skriv ut diagram för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/strukturer-i-skogslandskapet/

Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Norra Sverige.

Med död ved avses vedsubstrat som är 20 cm eller mer i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark i Norrland med mer än 20 kubikmeter per hektar av sådan död ved. Med grova träd avses för tall, gran och ädellöv, träd som är 45 cm eller mer i diameter. För övriga lövträd gäller minst 35 cm i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark i Norrland med minst 60 sådana träd per hektar. Med äldre lövrik skog avses skog som i medeltal är äldre än 80 år i boreal region och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral region samt där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd.

Ladda ner diagramdata för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Norra Sverige.

Skriv ut diagram för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Norra Sverige.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/strukturer-i-skogslandskapet/

Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Södra Sverige.

Med död ved avses vedsubstrat som är 20 cm eller mer i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark i Svealand och Götaland med mer än 20 kubikmeter per hektar av sådan död ved. Med grova träd avses för tall, gran och ädellöv, träd som är 45 cm eller mer i diameter. För övriga lövträd gäller minst 35 cm i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark i Svealand och Götaland med minst 60 sådana träd per hektar. Med äldre lövrik skog avses skog som i medeltal är äldre än 80 år i boreal region och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral region samt där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd.

Ladda ner diagramdata för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Södra Sverige.

Skriv ut diagram för Areal produktiv skogsmark med död ved, grova träd och äldre lövrik skog. Södra Sverige.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/strukturer-i-skogslandskapet/

Indikatorn speglar strukturer som är viktiga för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i skogslandskapet.

På nationell nivå ökar arealen skog som uppfyller kriterierna för död ved och grova träd. Trenden för äldre lövrik skog är relativt oförändrad, med stor skillnad mellan norra och södra Sverige.

Norra Sverige

I den norra delen av Sverige minskar arealen äldre lövrik skog. Arealen skog med död ved och grova träd ökar. 

Södra Sverige

I den södra delen av Sverige ökar arealen skog med död ved, äldre lövrik skog samt grova träd.

Metod

Data kommer från SLU Riksskogstaxeringen och avser skogsmark, produktiv skogsmark med eller utan formellt skydd som fyller följande kriterier:

Med död ved avses vedsubstrat som är 20 cm eller mer i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark med mer än 20 kubikmeter per hektar av sådan död ved.

Med grova träd avses för tall, gran och ädellöv, träd som är 45 cm eller mer i diameter. För övriga lövträd gäller minst 35 cm i diameter. Arealen avser produktiv skogsmark med minst 60 sådana träd per hektar.

Definition av äldre skog: Skog som i medeltal är äldre än 80 år i boreal region (Norrland samt Dalarnas, Värmlands och Örebro län) och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral region (Svealand exklusive Dalarnas, Värmlands och Örebro län samt Götaland)

Defintion av lövrik skog:  Skog där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd i skog med medelhöjd på 7 m eller mer och där minst 3 av 10 stammar utgörs av lövträd i skog med medelhöjd under 7 m.

Norra Sverige står för Norrland.

Södra Sverige står för Svealand och Götaland.

 

Fördjupning

Indikatorn visar strukturer i skogsmarken som kan förväntas vara viktiga för vissa arter. 

Tillgången på död ved och grova träd kan tillsammans med andra strukturer ha betydelse för mångfalden av mossor, lavar, vedsvampar och insekter i skogen. De vedlevande insekterna har i sin tur stor betydelse för fågellivet. Många arter har dock specifika krav på den döda vedens egenskaper. Lövträdsinslag i skogen ökar förutsättningarna för ett stort antal arter som är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad. Många insekter är beroende av död ved från lövträd och insekterna utgör föda för en rad fågelarter. 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Strukturer i skogslandskapet: Skogsstyrelsen