Den kulturella våtmarken

Länsstyrelsen i Västra Götaland har arbetat aktivt med kulturmiljövärden och våtmarker. En nyanlagd våtmark kan göra stora ingrepp i ett kulturlandskap men den kan också bli ett bra tillskott i miljön. Allt hänger på placering och utformning och skötsel.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017

Därför har länsstyrelsen tagit fram en rikt illustrerad skrift ”Den kulturella våtmarken – reflexioner och riktlinjer kring nyanlagda våtmarker och kulturvärden”, med handfasta råd och tips. 

Vägledningen är av stort värde för alla som är intresserade av våtmarker och kulturlandskap, planerar att anlägga en våtmark, handlägger våtmarksärenden eller på annat sätt hanterar styrmedel som rör våtmarker. Det är ett bra exempel på såväl planeringsunderlag som rådgivning och information. En ökad insikt och kunskap ger ökade förutsättningar för att nå kulturmiljödelarna av miljömålet Myllrande våtmarker och för att arbeta tvärsektoriellt med våtmarker.

Så här gick det till

Länsstyrelsen har inventerat, analyserat och bedömt ett antal anlagda våtmarker utifrån påverkan på kulturmiljön och kulturlandskapet. Utifrån dessa erfarenheter och resultat har länsstyrelsen i samarbete med VG Region – museerna tagit fram ett underlag som fungerar som en lathund med råd och tips för de som tänker anlägga våtmarker, ”Den kulturella våtmarken. Reflexioner och riktlinjer kring nyanlagda våtmarker och kulturvärden” (2008-51). 

"En nyanlagd våtmark kan göra stora ingrepp i ett kulturlandskap men den kan också bli ett bra tillskott i miljön. Allt hänger på placering och utformning och, nästan viktigast av allt, skötseln."

Det har också gjorts en kortversion, som bland annat används som bilaga i vissa våtmarksärenden, ”Kortversion av ”Den kulturella våtmarken – rapport 2008:51 (2008:95). Informationsmaterialet sprids till berörda och det används av handläggare inom såväl kulturmiljövård som vattenvård. 

Viktiga lärdomar och erfarenheter

För att de som planerar eller på olika sätt arbetar med våtmarker, ska kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden och kulturlandskapet, behövs underlag och rådgivning. Skriften Den kulturella våtmarken – reflexioner och riktlinjer kring nyanlagda våtmarker och kulturvärden (2008) innehåller riktlinjer kring nyanläggning av våtmarker i kulturlandskapet samt rekommendationer kring lämpliga underlagsmaterial och analyspunkter som är användbara i sammanhanget. 

Rapporten är rikt illustrerad med många fotografier och handfasta råd kring planering. Dessutom lyfts våtmarkernas kulturhistoriska betydelse och värden fram.

Detta är ett bra exempel på både planeringsunderlag och rådgivning och information, som skulle kunna användas av fler län, myndigheter och andra aktörer i samhället.