Rätt plast på rätt plats – klimateffektiv plastupphandling

Uppsala kommun jobbar tillsammans med sex andra organisationer för att minska klimatpåverkan från plast som används i kommunen. Ett av verktygen för detta är att genom upphandling påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter.

Sidan senast uppdaterad: 24 november 2017

Uppsala kommun har ett tydligt uttalat mål att vara fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050.

– Vi lägger stort fokus på att minska utsläppen inom transporter och energi, men plasten står för nästan lika stor klimatpåverkan som transportsektorn och är därför ett viktigt område för förbättring. Det är Vattenfall AB som ansvarar för stadens fjärrvärmeförsörjning och en stor del av det avfall som kommer in till deras förbränningsanläggning är plast. Tillsammans började vi titta på hur vi kunde förändra det, berättar Anna Hilding, projektledare. 

Så här gick det till

Genom kartläggning av plasten i alla projektdeltagarnas verksamheter kunde Uppsala kommun identifiera plast som kunde plockas bort eller ersättas med andra material.

– Måste vi till exempel ha sopkorgar med plastpåsar som byts varje vecka fastän de nästan är tomma? Ofta kan vi ersätta plast med annat material utan att ge avkall på funktion, men ibland är plast faktiskt nödvändigt och rent av det bästa alternativet. Då finns möjligheten att efterfråga produkten i en plast gjord av förnybar råvara. Innan stora beslut på förändring tas använder vi oss av klimatberäkningar och livscykelanalyser för produkterna, för att se vad som verkligen ger störst klimatnytta, säger Anna Hilding. 

Nästa steg mot en klimatpositiv kommun

Projektet berör sammanlagt mer än 80 000 människor i olika verksamheter, och har som mål att minska de årliga koldioxidutsläppen med 1200 ton.

– Om vi ska bli klimatpositiva måste vi se över hela kommunens verksamhet. I nästa steg vill vi bland annat börja titta på hur vi kan minska plast i fastigheter, säger Anna Hilding. 

Insikter och erfarenheter

En av de viktigaste insikterna från projektet är att plast är ett bra material, förutsatt att det är rätt plast på rätt plats. En livsmedelsförpackning i glas för med sig större klimatpåverkan vid transporter eftersom den är tyngre än plastförpackningen. Men plastförpackningen förlänger generellt hållbarheten för livsmedel, både i transport, i butik och under förvaring hemma eller i näringsverksamhet, och kan därför vara mer klimatsmart eftersom den förhindrar att mat slängs.

Erfarenheterna från projektet ska ligga till grund för nya krav och rutiner vid upphandling av plast i såväl offentlig verksamhet som i näringslivet.

– Vi lägger mycket tid på att hitta andra som gjort liknande åtgärder, och upplever att det hjälper oss att ha tät kontakt med SKL, Upphandlingsmyndigheten, Avfall Sverige och Forskningsinstituten, för att både få del av andras erfarenheter och sprida effekterna av vårt arbete, säger Anna Hilding. 

Uppsala kommun har fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, för att kunna genomföra projektet.