Strategiskt samtal om odlingslandskapet i Kronobergs län

I mars 2017 hölls ett strategiskt samtal om odlingslandskapet på Residenset i Växjö. Samtalet hölls mot bakgrund av att trenden är negativ vid uppföljning av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Sidan senast uppdaterad: 25 april 2017

Höga natur- och kulturhistoriska värden riskerar att försvinna tillsammans med ett variationsrikt odlingslandskap. Arealen åkermark och betesmark fortsätter minska i länet.

Drygt 60 personer deltog vid det strategiska samtalet. Bland deltagarna fanns lantbrukare, representanter från förädlingsindustrin, föreningar, organisationer, politiker och tjänstemän. För att uppnå målet behövs lönsamma och uthålliga lantbruksföretag med betesdrift i naturbetesmarker. Lantbruksföretagen har stor betydelse för biologisk mångfald och kulturvärden men även för ekosystemtjänster, arbetstillfällen, produktion av livsmedel, bra boendemiljö, landsbygdsutveckling, turism och friluftsliv.

"Resultatet av samtalet har mynnat ut i förslag på åtgärder som kan hjälpa till att vända trenden och som olika organisationer kan hjälpas åt att ta ansvar för."

Resultatet av samtalet har mynnat ut i förslag på åtgärder som kan hjälpa till att vända trenden och som olika organisationer kan hjälpas åt att ta ansvar för. Länsstyrelsen kan tillsammans med LRF och Regionen ta hand om en del via den regionala livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen kan också verka via aktiviteter kopplade till kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet.

Miljömålslöften kan upprättas med andra parter för att de ska ta ansvar för att driva olika frågor framåt som gynnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Det är viktigt att följa upp det strategiska samtalet. Det görs redan i höst i samband med arbetet med livsmedelsstrategin.

Effekter

Det genomfördes grupparbeten där man lyfte fram olika förslag på åtgärder för att vända utvecklingen med minskande arealer jordbruksmark i länet. Fokus låg på hur vi får livskraftiga och uthålliga jordbruksföretag eftersom det är en grundförutsättning. Många av förslagen kommer tas om hand genom till exempel livsmedelsstrategin, kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet och miljömålslöften.