Natur- och kulturvärden

För att nå flera av miljökvalitetsmålen krävs åtgärder som främjar både natur- och kulturmiljöer. Bland de miljöer med stora värden för djur, växter och människor märks både orörd natur som urskogar och kulturmiljöer till exempel äldre odlingslandskap. Många miljöer är också värdefulla rekreationsområden.